Смекни!
smekni.com

Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду (стр. 11 из 26)

Функціонування будь-якої системи, зокрема банківської, спрямоване на підвищення ефективності її діяльності та забезпечення сталого розвитку. Зниження ефективності на макрорівні є однією з основних причин депресивних явищ в економіці та виникнення криз. Низький рівень ефективності діяльності банків свідчить про обмежені можливості їх розвитку, невисоку конкурентну спроможність, підвищену чутливість до ринкових ризиків, неефективне управління активами й пасивами, і в разі наявності тенденцій до погіршення може призвести до серйозних проблем у діяльності банків, а несвоєчасне вжиття необхідних заходів - до банкрутства. Отже, діяльність банків завжди повинна характеризуватися достатнім рівнем ефективності, який складно забезпечу пати в умовах високої конкуренції, особливо — коли дохідність банківських операцій падає, а впровадження нових банківських технологій і продуктів потребує дедалі більших витрат.

Проблема підвищення ефективності діяльності актуальна для багатьох українських банків. Зауважимо, що до 2005 року вітчизняна банківська система мала дещо нижчий рівень рентабельності активів (ROA), ніж банківські системи інших країн із перехідними економіками (за підсумками 2004 року цей показник у нас становив 1.07%, в інших зазначених країнах — здебільшого 1.5—2.0%). У 2005—2006 роках українські банки досягли суттєвого прогресу в плані підвищення ефективності, діяльності.

За підсумками 2005 року ROA уже становив 1.31%, 2006 року — 1.62%, що є найвищим показником за останні десять років. Причому впродовж 2005—2006 років простежувалася тенденція до підвищення ефективності діяльності банків України і за іншими критеріями цього показника:

— поліпшилося співвідношення витрат і доходів (за результатами 2003 року воно становило 94.1%; 2004 року —93.7; 2005 року — 93.3; 2006 року-89.8%),

— зростає відношення прибутку до витрат (за результатами 2003 року 63%; 2004 року - 6.7; 2005 року -7.1; 2006 року— 11.3%);

— посилилася здатність банків трансформувати доходи в прибуток (відношення прибутку до доходу за результатами 2003 року становило5.9%; 2004 року - 6.2; 2005 року —6.6; 2006 року— 10.1%).

Використання традиційних підходів для оцінки ефективності діяльності банків (ресурсно-витратний, продуктивності праці, граничної корисності й інші) є досить обмеженим [4, с. 678]. Вважається, що функціонування будь-якої системи, включаючи банківську, можна оцінити за двома основними критеріями [6, с. 52]:

— перший пов'язаний із тим, як швидко вона досягає поставленої цілі;

— другий — із ефективністю, з якою система перетворює витрати на доходи.

Незважаючи на важливість і тісний зв’язок обох цих критеріїв, у практиків більшу зацікавленість викликає другий із них. Керівництво завжди зацікавлене в отриманні інтегрованої оцінки результатів перетворення витрат на доходи, яка виражається у вигляді комплексних показників, зручних для порівняння, і характеризує ефективність діяльності з точки зору її відповідності стратегічним цілям бізнесу.

Зважаючи на специфіку діяльності банків та з огляду на те, що банківська сфера є складною динамічною системою, функціонування і розвиток якої супроводжується підвищеними ризиками, і науковці, і практики визнають, що найприйнятнішим для оцінки ефективності банківської системи є цілісний системний підхід, яким передбачається розгляд поняття "ефективність" як складного системного явища у потрійному вимірі "прибутковість — ризиковість — надійність" з урахуванням результативності взаємодії банківської системи із системами вищого порядку, до яких вона входить (макроекономічної, соціально-економічної), та перспектив її сталого розвитку.

Отже, ефективність банківської системи має розглядатися з позиції цілісного сприйняття системи, яка сформувалася і може активно змінюватися у процесі свого розвитку.

Виходячи з такої позиції, пропонуємо розрізняти внутрішню і зовнішню ефективність банківської системи. Внутрішня базується на ефективності всіх бізнесів банків, досягнути яких без упровадження трансфертного ціноутворення практично неможливо. В цьому випадку доцільно говорити про ефективність за Парето, тобто за умов, коли неможливо змінити розподіл фінансових ресурсів так, щоб ефективність одного з бізнесів підвищувалася, а іншого водночас — не погіршувалася.

Традиційно для оцінки внутрішньої ефективності функціонування банківської системи використовують рентабельність активів та капіталу.

Проведений за принципами системного підходу аналіз рентабельності активів (ROA) за 2005 рік свідчить, що позитивного результату підвищення рентабельності діяльності вітчизняних банків було досягнуто не за рахунок основного доходу (чиста процентна маржа (ЧПМ) + чистий комісійний дохід + результат від торговельних операцій - адміністративні витрати), який порівняно з 2004 роком знизився з 2.8 до 2.7% до активів. Тобто основний дохід як такий не мав впливу на зростання рентабельності діяльності банків (табл. 2.1 ).

Таблиця 2.1.

Аналіз факторів рентабельності активів банків України, %

Показники 2004 2005 2006 Темпи росту,%
05/04 06/05
1. Чиста процента маржа 4,9 4,9 5,0 100,0 102,4
2. Чистий комісійний дохід 3,5 3,2 2,85 91,4 89,0
3. Результат від торговельних операцій 0,9 0,7 0,86 77,8 122,8
4. Адміністративні витрати 6,5 6,1 5,35 93,8 87,7
5. Основний дохід 2,8 2,7 3,35 96,4 124,1
6. Відрахування в резерви за активними операціями 2,0 1,7 1,66 85,0 97,6
7. Інші доходи 0,6 0,7 0,34 116,7 48,6
8. Прибуток до оподаткування 1,42 1,73 2,04 121,8 117,9
9. Податок на прибуток 0,35 0,42 0,42 120,0 100,0
10 Рентабельність активів 1,07 1,31 1,62 122,4 123,7

Чиста процентна маржа в 2005 році залишилася на рівні попереднього року і становила 4.9%. Це пояснюється зокрема практично незмінним рівнем дохідності процентних активів (13.2%) та вартості процентних зобов'язань (6.7%). Чистий комісійний дохід протягом минулого року зменшився з 3.5 до 3.2%; результат від торговельних операцій також знизився — з 0.9 до 0.7%.

На рівень основного доходу і рентабельності діяльності в 2005 році позитивно вплинуло зниження з 6.5 до 6.1% рівня адміністративних витрат, що є свідченням переорієнтації банків із екстенсивного на інтенсивний шлях розвитку.

Водночас зі зменшенням адміністративних витрат зростанню рентабельності діяльності банків сприяло і зниження з 2.0 до 1.7% рівня відрахувань у резерви за активними операціями. Однак насторожує підвищення рентабельності активів за рахунок цього чинника (зниження рівня відрахувань у резерви за активними операціями) в умовах ризику високих темпів зростання активних операцій та активного нарощування кредитування — так званого "кредитного буму" (активи за 2005 рік збільшилися на 57.6%; кредитний портфель — на 60.9%).

Третім ключовим чинником зростання рентабельності діяльності банків України в 2005 році було збільшення порівняно з 2004 роком обсягів інших доходів/витрат — із 0.6 до 0.7%. Однак цей фактор немає підстав вважати стабільним.

Слід звернути увагу на суттєве підвищення в 2006 році порівняно з 2004 роком рентабельності капіталу — з 8.4 до 11,64% (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Показники рентабельності діяльності банків України, %

Показники 2004 2005 2006 Темпи росту,%
05/04 06/05
1. Чиста спред 5,72 5,78 5,53 101,0 95,7
2. Дохідність процентних активів 13,24 13,2 13,09 99,7 99,2
3. Вартість процентних зобов’язань 7,6 7,6 7,56 100,0 99,5
4. Рентабельність капіталу 8,4 10,4 11,64 123,8 111,9

Цього було досягнуто переважно за рахунок зростання капіталу, неадекватного обсягам та результатам діяльності. Так, балансовий капітал за 2006 рік збільшився на 38.2%, тоді як активи зросли на 57.6, а прибуток — на 71.9%.

Тенденції та закономірності щодо ефективності діяльності банків України, які спостерігалися в 2006 році, продовжують зберігатися і нині.

Отже, проведений факторний аналіз рентабельності діяльності банків України свідчить, що в останні роки відбулися певні позитивні зміни в ефективності діяльності банків, зокрема — підвищення рентабельності активів завдяки зниженню адміністративних витрат. Однак хоча і спостерігається тенденція до поліпшення якості активів банків, насторожує поліпшення результативних показників їх діяльності за рахунок зниження рівня відрахувань у резерви за активними операціями в умовах високих темпів зростання обсягів діяльності й обсягів кредитного портфеля.

Системним підходом передбачається оцінка ефективності роботи банків з урахуванням ризиковості. Виходячи з принципів системного підходу, необхідною умовою ефективного функціонування банків є забезпечення ефективної їх діяльності за умови високої фінансової стабільності, тобто допустимих (оптимальних) ризиків. Виконання цієї вимоги передбачає, що банк отримує відносно стабільний щомісячний прибуток. Оцінимо виконання даної вимоги за допомогою визначення рівня волатильності щомісячного прибутку (табл. 2.3).


Таблиця 2.3

Волантильність прибутку банківської системи

Роки

Середній прибуток за місяць, млн. грн.
Волатильність
млн. грн. %
2003 68,9 40,7 59,0
2004 117,5 46,3 44,3
2005 180,2 61,6 34,2
2006 304,7 74,7 24,5

Проведений аналіз стабільності отриманого щомісячного прибутку по банківській системі свідчить про доволі сталу тенденцію зниження рівня волатильності щомісячного прибутку. Так, протягом 2005 року порівняно з 2004 роком вона значно знизилася — з 44,3 до 34,2%, що засвідчило більш стабільну діяльність банків у зазначеному році. І це незважаючи на кризові явища наприкінці 2005 року. За підсумками 2006 року волатильність щомісячного прибутку дорівнювала 24,5%, що свідчить про підвищення фінансової стабільності банків і є позитивним явищем з точки зору оцінки ефективності роботи банківських установ України.