Смекни!
smekni.com

Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду (стр. 22 из 26)

Крім того, трансфертні ціни мають бути диференційованими залежно від строків активів та зобов'язань АТ “Індекс-банку”. Суттєвий недолік єдиної трансфертної ціни, яка дорівнює середній вартості ресурсів, у тому, що вона використовується і для довгострокових, і для короткострокових кредитів.

Запорукою успішного ведення банківського бізнесу є правильне ціноутворення на банківські продукти. Банкам, які забагато сплачують вкладникам та/або отримують досить мало від позичальників, загрожує проблема неплатоспроможності Процентні ставки повинні відображати реальну вартість ресурсів для банків та враховувати ризики.

Актуальність та необхідність упровадження в АТ “Індекс-банк” системи трансфертного ціноутворення випливає з переваг цієї системи, а саме: вона дає змогу акумулювати розриви за строками і ставками на рівні казначейства, а профіт-центрам — зосередитися лише на проблемах обсягів продаж та підвищення якості своїх продуктів, підтримувати процентну маржу банку на запланованому рівні, оскільки стимулює профіт-центри до залучення депозитів і надання кредитів за оптимальними цінами, а також спонукає менеджерів банку чітко визначати, чим компенсуватиметься втрата маржі у разі кредитування за ставками нижчими, ніж трансфертні ціни в банку.


3.3 Формування єдиної системи інформаційних ресурсів АТ «Індекс банк» на основі Інтернет технологій

Правильне проектування комп'ютерних мереж сприяє підвищенню ефективності діяльності будь – якої банківської організації за рахунок чотирьох основних факторів:

- зниження адміністративних накладних витрат;

- підвищення продуктивності праці;

- раціоналізації ведення справ;

- зниження витрат на апаратні засоби.

Однак такий процес супроводжується певними прорахунками. До числа недоліків цього процесу можна віднести:

- відсутність затвердженого плану розвитку комп'ютерної мережі чи його недотримання;

- адміністрування мережі відбувається за принципом “усе закрито” навіть усередині відділів і підрозділів;

- невикористання потенційних можливостей локальної обчислювальної мережі;

- відсутність навчання співробітників з порядком роботи в мережі і з мережними додатками;

- система адміністрування мережі за планом є централізованою, а фактично - децентралізованою.

Переваги локальної мережі не використовуються. Наявність мережі дозволяє працівникам організації витрачати менше часу на рутинні операції, заощаджуючи його для продуктивності праці. Розсилаючи службові записки по електронній пошті, службовці рятуються від необхідності друкувати, копіювати і розносити їх. Електронна пошта забезпечує практично миттєву доставку кореспонденції і реакцію на неї. Однак при користуванні електронною поштою не використовується усі її функціональні можливості.

Наприклад, застосування мережних додатків, таких як система керування базами даних і електронні таблиці, дозволяє співробітникам працювати спільно, не залишаючи свого робочого місця, де б не знаходилися користувачі або прикладні програми. Це може набагато прискорити ведення справ. Однак, це неможливо через неграмотність персоналу, в першу чергу, і через те, що підрозділи не довіряють один одному в співробітництві.

Наявність мережі дозволить співробітникам банку спільно використовувати досить дороге периферійне устаткування, таке як лазерні принтери, пристрої резервного копіювання, комунікаційне устаткування. Це знижує їхню вартість, що приходиться на одного користувача, і забезпечує доступ до нього великої кількості працівників.

Значне зниження адміністративних витрат виникає при об'єднанні персональних комп'ютерів у мережу. Якщо, наприклад, менеджер вирішує перейти на нову версію прикладної програми, йому досить внести зміни тільки в її спільно використовувану копію, а не на кожному робочому місці. Простота керування мережею означає підвищення продуктивності праці працівника, відповідального за її експлуатацію. Це особливо важливо для невеликих відділів банків, де керування часто сполучається з виконанням інших обов'язків. Чим менше часу витрачає службовець на виконання рутинних операцій, тим більше часу він може приділити рішенню важливих для відділу поточних завдань, що, у кінцевому рахунку, підвищує ефективність роботи банку.

Визначимо економію часу і засобів від застосування сучасних інформаційних технологій у управлінні. Проаналізуємо динаміку управлінських витрат на прикладі управління з внутрішнього розвитку АТ «Індекс-банк». З'ясуємо як інформаційні технології впливають на підвищення ефективності управлінської праці при правильному їхньому застосуванні.

Робота управління з внутрішнього розвитку АТ «Індекс-банк» пов'язана із застосуванням новітніх комп'ютерних технологій для фінансового аналізу та прогнозування. Визначимо як вплине впровадження єдиної корпоративної електронної пошти та розширення мережного зв’язку між усіма філіями та головним управлінням АТ «Індекс-банк» на зниження витрат службовців управління з внутрішнього розвитку. Зробимо розрахунки ефективності від автоматизації управлінських функцій та організації локального зв’язку між структурними підрозділами АТ «Індекс-банк». На підставі отриманих результатів розрахуємо очікуваний економічний ефект для всієї банківської організації.

За представленою нижче формулою (3.1) визначимо скільки коштує одна година роботи спеціаліста із кредитування виходячи з їхніх місячних окладів.

Сч = О / Кч (3.1)

де Сч - Вартість години роботи

О - Місячний оклад

Кч - Кількість годин у місяці (Кч=160 годин)

За наступною формулою (3.9) можна визначити загальну економію засобів від зниження трудомісткості.

(3.2)

де Е – економія від зниження трудомісткості

Т1 і Т2 – трудомісткість операції до і після впровадження автоматизованої системи;

n – число співробітників у підрозділі

Результати розрахунків зведемо в окрему таблицю, де додатково відображені дані про кількість зекономленого часу (табл. 3.5).


Таблиця 3.5

Визначення економії від зниження трудомісткості

Посада Оклад, грн. Вартість години роботи, грн. Економія часу, год. Економія від зниження трудомісткості грн.
Начальник відділу кредитування 1500 9,36 26 243,36
Начальник відділу фінансової безпеки 1200 7,5 24 180,00
Головний відділу кредитування 1150 7,19 38 273,22
Начальник інформаційно – аналітичного відділу 1200 7,5 37 277,50
Головний спеціаліст інформаційно – аналітичного відділу (2 чол.) 1100 6,88 70 481,60
Начальник відділу стратегічного планування і розвитку 1600 10 30 300,00
Головний спеціаліст відділу стратегічного планування і розвитку (2 чол.) 1050 6,56 50 328,00
Загальна економія від зниження трудомісткості, грн. 2088,18

Отримана сума економії складає приблизно 18% від суми окладів усіх співробітників цього підрозділу. Визначимо економічний ефект від упровадження сучасних інформаційних технологій. Нижче представлена формула (3.3), що дозволяє визначити економічний ефект. На впровадження цих заходів були витрачені засоби в розмірі 106500 гривень.

Е = Р / З (3.3)

де Е – економічний ефект

З – витрати на проведення заходів

Е = 2088,18/ 10650 = 0,19

Термін окупності можна визначити зворотною величиною економічної ефективності (3.4).


Ток = 1 / Е (3.4)

де Ток – термін окупності

Ток = 1/0,19 = 5,2 місяців

Таким чином, витрати окуповуються практично за 5 місяців. Таких результатів можна досягти в управлінні банком завдяки застосуванню сучасних інформаційних технологій. Автоматизація управлінських процесів забезпечить такі результати й в інших підрозділах, але більш вагомого результату можна досягти за допомогою комплексної автоматизації управлінської праці всіх підрозділів на основі локальної мережі.

На сьогоднішній час пріоритетами Національної програми інформатизації є створення і розвиток інтегрованих систем інформаційно – аналітичного забезпечення, систем захисту інформації, створення системи національних інформаційних ресурсів, інтеграція web –, розвиток українського сегмента мережі Internet.

Технології Internet, Intranet базується на стандартизованих технологіях, застосовуваних до глобальних мереж, а тому є перспективними для інтеграції інформаційних ресурсів у єдину державну систему електронних інформаційних ресурсів банків.

Intranet пропонує використання Internet-технологій у банківських мережах. У локальному мережному середовищі всі переваги Internet можуть бути реалізовані з використанням стандартних інструментальних засобів Internet. Наприклад, класична задача зв'язку "один-до-багатьох" вирішується з застосуванням Internet-засобів навіть усередині локальної мережі. Intranet-рішення дозволяють швидко створювати локальні, захищені мережні системи з реальною технологією "клієнт-сервер", що доступні для освоєння, як підготовленому фахівцеві, так і звичайному службовцю штату банку.

WEB-сервери можуть посилати і приймати повідомлення електронної пошти, збирати дані і відповідати на запити, кодувати повідомлення в залежності від вимог до захисту інформації. Банки можуть використовувати внутрішні WEB-сервери для всіх операцій, що звичайно здійснюються в кіберпросторі. При цьому основним програмним інструментом кінцевих споживачів інформації стає який-небудь із броузерів (наприклад, NETSCAPE компанії Netscape або EXPLORER компанії Microsoft). У загальному випадку, будь-яка інформація, у тому числі з баз даних, яку можна одержати в друкованому виді, може бути представлена за допомогою мови опису документів (HTML).