Смекни!
smekni.com

Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду (стр. 13 из 26)

Отже, оцінюючи в цілому позитивно підвищення внутрішньої ефективності діяльності банків у 2006 році з точки зору пропорційності отриманою результату обсягам діяльності, якого досягнуто в основному за рахунок зниження витратності і поліпшення управління активами й пасивами, слід звернути увагу на тривожну тенденцію до зниження рівня відрахувань у резерви, що може свідчити про зниження рівня хеджування ризиків в умовах прискорення зростання обсягів активних операцій банків.

2.2 Оцінка діяльності АТ «ІНДЕКС – БАНК» на фінансовому ринку України

Акціонерне товариство «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК» є відкритим акціонерним товариством.

АТ "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" зареєстровано Національним банком України 10 лютого 1993 року у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Комерційний банк "ЗОЛОТИЙ ЛЕВ". Згідно рішення зборів учасників Банку, було здійснено реорганізацію Банку в Акціонерне товариство "Комерційний банк "ЗОЛОТИЙ ЛЕВ" та зареєстровано Національним банком України 10 травня 1994 року, а 28.10.1996 року Національним банком України зареєстровано зміни та доповнення до статуту Банку у зв'язку зі зміною назви на Акціонерне товариство "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК".

Свою стратегічну мету АТ “ІНДЕКС-БАНК” бачить в активному сприянні розвитку економіки України. Банк ставить перед собою мету в повній мірі задовольняти потреби клієнтів в якісному банківському обслуговуванні, кредитуванні і управлінні фінансовими ресурсами. Діяльність банку ґрунтується на принципах досягнення максимальної надійності, збалансованості фінансових показників, дотриманні норм банківської діяльності, що є запорукою захищеності інтересів клієнтів та акціонерів Банку.

Максимальна відповідність потребам та інтересам клієнтів і контрагентів, надійність та відкритість Банку є основою його продуктивного співробітництва з партнерами.

АТ “ІНДЕКС-БАНК” має членство в: асоціації українських банків, асоціації банків Львівщини, українській міжбанківській валютній біржі, Кримській міжбанківський валютній біржі, Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, міжнародної міжбанківської організації з валютних та фінансових розрахунків по телексу (SWIFT).

Банк є асоційованим членом «Visa International», афілійованим членом «MasterCard International», членом російської платіжної системи «Золота Корона” та приймає участь в форумі з безпеки розрахунків і операцій з платіжними картками.

АТ “ІНДЕКС-БАНК” є партнером компанії Western Union, агентом American Express, CITICORP, Thomas Cook.. Банк є участником ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» (МФС), членом асоціації «Південноукраїнська торгівельно-інформаційна система».

У серпні 2006 року провідне міжнародне рейтингове агентство Moody's по обслуговуванню інвесторів підтвердило АТ «ІНДЕКС-БАНК» рейтинг B2/NP для депозитів в іноземній валюті та рейтинг E + з фінансової міцності (FSR). Прогноз за усіма рейтингами стабільний.

В 2006 році банк пройшов конкурсний відбір та став учасником проекту ТАСІС "Реформування банківського сектору в Україні". Протягом 2006 року банк продовжував співробітництво з консультантами ING-group згідно проекту ТАСІС. Завершено чотири модулі, зокрема щодо управління каналами збуту, організаційної структури, стандартів розгортання філій і їх прибутковості. У наступному році заплановано відпрацювати ще 6 модулів стосовно управління кредитним і ринковим ризиками, стосунками з клієнтами, роботи з персоналом, трансферного ціноутворення.

АТ «ІНДЕКС-БАНК» – універсальний банк з розгалуженою мережею, яка охоплює всі обласні та більшість адміністративних центрів України, з високоефективною системою управління, що забезпечує збалансоване зростання Банку, стабільну капіталізацію, максимальну ефективність використання активів, збільшення частки ринку, зміцнення стабільних переваг Банку.

Пріоритети банку:

1) капіталізація Банку;

2) високоефективна система управління;

3) досягнення максимальної ефективності діяльності;

4) збільшення частки ринку;

5) відкритість для клієнтів;

6) відповідальність перед акціонерами;

7) соціальний захист працівників.

Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом Банку є Правління. У період між Загальними зборами акціонерів контроль за діяльністю Правління Банку здійснює Спостережна рада Банку.

Голова Правління Банку є посадовою особою Банку, керує всією діяльністю Банку відповідно до повноважень, наданих йому Статутом, Загальними зборами акціонерів, і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Правління завдань, розподіляє обов’язки між членами Правління.

У Банку діють колегіальні органи управління:

- кредитний комітет розробляє кредитну політику Банку та здійснює нагляд за її дотриманням і виконанням порядку кредитування на рівні всіх структурних підрозділів Банку відповідно до прийнятої стратегії;

- комітет по управлінню активами і пасивами координує роботу структурних підрозділів Банку з питань управління активами і пасивами, оперативного прийняття рішень щодо ліквідності та фінансової стійкості Банку, здійснення контролю за їх виконанням;

- тарифний комітет координує діяльність структурних підрозділів Банку з питань тарифної політики, встановлення тарифів, аналізу співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів;

- технологічний комітет приймає рішення щодо доцільності придбання, розробки та модифікації банківських і програмних продуктів, удосконалення технологічних процесів Банку;

- бюджетний комітет контролює процес розробки, затвердження та виконання фінансових планів та бюджетів Банку і філій;

- тендерний комітет організовує та проводить конкурси (тендери) на виконання робіт, надання послуг, постачання продукції серед потенційних виконавців замовлень з метою мінімізації витрат Банку, пов’язаних з операційною та господарською діяльністю Банку;

- комітет по управлінню змінами організовує роботу з ефективного впровадження запланованих стратегією розвитку Банку і його річними планами змін та інновацій, тобто вирішення масштабних завдань;

- комітет по управлінню людськими ресурсами та по роботі з кадровим резервом здійснює формування політики з кадрових питань, планування кар’єри співробітників, структури заробітної плати, системи атестації, навчання персоналу тощо.

У Банку функціонують також постійно діючі робочі групи, зокрема робоча група з розвитку мережі відділень, робоча група з розвитку банківських продуктів. Банк постійно вдосконалює свою структуру управління.

Так, у 2005 році зроблено наступний крок у побудові клієнторієнтованої бізнесової структури управління по всій функціональній вертикалі. У новій структурі організовано комерційний блок з чітким виділенням функцій організації продажів через оптимальну комбінацію функції управління клієнтською базою, функції продажу та мережі збуту.

У процесі формування нової структури Банку приділено увагу таким питанням і блокам:

- збалансованість орієнтації на клієнтів – рівновага між ризиком і вигодою, ефективна технологія продажів, визначення клієнтських сегментів, організований і структурований фронт-офіс;

- управління каналами збуту – значне зростання філіальної мережі та альтернативних каналів збуту;

- управління ризиками – забезпечення належного управління і контролю за ризиками, централізація та незалежність функцій управління ризиками;

- відокремлення функцій бек-офісу від комерційної діяльності.

АТ “ІНДЕКС-БАНК” є універсальною кредитно-фінансовою установою, яка здійснює банківські операції на грошовому та валютному ринках відповідно з отриманою банківською ліцензією № 99 та письмового дозволу №99-3, видані НБУ 16.01.2003р.


Таблиця 2.6.

Основні показники діяльності АТ “ІНДЕКС-БАНК”

Показники

2004 2005 2006 05/04 06/05
1. Кредити клієнтам, у т. ч.: 528996 677951 1393335 128,1 205,5
1.1 юридичним особам 452 218 600972 1227993 132,9 204,3
1.2 фізичним особам 86896 99642 216805 114,6 217,6
1.3 резерви на покриття можливих збитків -10119 -22664 -51463 223,9 227,1
2. Портфель цінних паперів 39660 43719 98333 110,2 224,9
3. Основні засоби та нематеріальні активи 59036 107543 280240 182,2 260,6
4. Чисті активи 774505 1149989 2215329 148,5 192,6
5. Кошти юридичних осіб 226442 266317 593635 117,6 222,9
6. Кошти фізичних осіб 346576 553607 1194942 159,7 215,8
7. Чисті зобов'язання 713727 1030032 2028971 144,3 196,9
8. Балансовий капітал 60778 119957 186358 197,4 155,3
9. Операційні доходи, у т, ч.: 66126 84678 159519 128,1 188,4
10. Операційні витрати, у т. ч.: 45641 71914 110778 157,6 154,0
11. Чисті витрати на формування резервів 16929 4350 31232 25,7 717,9
12. Податок на прибуток 1302 1236 1108 94,9 89,6
13. Прибуток після оподаткування 2055 7179 16401 349,3 228,4
14. Регіональна мережа, у т. ч.: 125 147 184 117,6 125,2
14.1 кількість балансових філій 14 17 25 121,4 147,1
14.2 кількість відділень 111 130 159 117,1 122,3
15. Чисельність персоналу (осіб) 1519 2108 2748 138,7 130,4
16. Рентабельність капіталу 3,4 6,0 8,8 176,5 146,7
17. Рентабельність активів 0,3 0,6 0,7 200,0 116,7
18 Коефіцієнт операційної ефективності 44 40 58 90,9 145,0

Розвиток банку в 2006 році характеризується динамічним зростанням основних економічних показників його діяльності.