Смекни!
smekni.com

Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду (стр. 19 из 26)

Для реалізації даного виду кредитування необхідно в державному бюджеті передбачити кошти на відшкодування різниці в процентних ставках за пільговими кредитами населенню на купівлю ( будівництво) житла.

Зважаючи на економічну нестабільність в Україні, важливим питанням є встановлення процентної ставки на рівні, що буде, з одного боку, зацікавлювати до співпраці АТ «Індекс-банк», з другого – не буде великим тягарем для бюджету та позичальників.

Ми вважаємо, що задані критерії будуть задоволені, якщо процентна ставка буде встановлена на рівні: дохідність за річними державними зобов’язаннями плюс 5-8% річних. При цьому 10% мають виплачуватись позичальником, а решта – державою. Також було б доцільно обмежити максимальний розмір процентної ставки за кредитами середньозваженою ставкою за кредитами фізичним особам, яку розраховує Національний банк України. Це дозволить у випадку різкого росту дохідності державних позик у порівнянні з ростом процентної ставки на кредитному ринку зменшити витрати бюджету з виплати процентів.

Для забезпечення соціального захисту позичальника потрібно передбачити в умовах кредитування, що сплачуваний ним процент не може перевищувати річні темпи інфляції.

Виходячи із ситуації на фінансовому ринку та вищеназваних умов кредитування, на початку кожного року слід встановлювати процентну ставку за кредитом, а також співвідношення її розподілу між державою й позичальником. Це дасть змогу зменшити вплив процентного ризику на суб’єктів кредиту.

Розглянемо на умовному прикладі ефективність запропонованого нами та діючого порядку пільгового кредитування молодих сімей АТ «Індекс банк» з точки зору реальних витрат держави.

Припустимо, що молода сім’я вирішила придбати квартиру, та їй не вистачає 20 тис. дол., які необхідно взяти у кредит на 20 років. Участь власних коштів у фінансуванні купівлі житла складає 10%. Таким чином, необхідний кредит в сумі 18 тис. дол.

В табл. 3.1 наведені можливі платежі в погашення даного кредиту. Для простоти обчислення основна сума кредиту погашається рівномірними річними платежами, а проценти нараховуються на залишки заборгованості на кінець кожного року. Виходячи з того, що дохідність річних державних облігацій складає приблизно 25% та припускаючи її незмінність у наступні роки, процентна ставка за кредит встановлена на рівні 33% річних, із яких 23% виплачує держава, а 10% – позичальник.

У запропонованому нами варіанті кредитування за весь період користування кредитом держава заплатить на погашення кредиту 43470 дол., а позичальник – 36900 дол. Якщо взяти ставку дисконтування на рівні доходності за річними державними облігаціями (25%), то всі витрати держави з кредитування в теперішній вартості складуть 13288,99 дол.

Тепер розглянемо платежі в погашення кредиту при існуючому порядку кредитування молодих сімей на будівництво житла, за умови, що він був би виданий на купівлю житла.

Загальна сума платежів позичальника в погашення кредиту складе 23670 дол. Таким чином, держава одержить платежів від погашення кредиту в теперішній вартості на суму 5292,85 дол. Згідно з п.38 Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла 131, 6% фактично виділених сум на кредитування молодих сімей спрямовується на обслуговування кредитів, що в даному прикладі складе 18000*(1/0,94-1) =1148,94 дол.

Загальні витрати держави з урахуванням доходів від погашення кредиту, приведеними до теперішньої вартості, будуть рівними (18000 +1148,94)-5292,85=13856,09 дол., що на 567,10 дол. більше, ніж у запропонованому нами варіанті.

Недоліком даного варіанта кредитування є вирослі затрати позичальника на виплату процентів на 7%-них пунктів кожного року. Проте процентна ставка в будь-якій ситуації не буде перевищувати темпи інфляції та буде значно меншою, ніж середня процентна ставка на кредитному ринку, що буде забезпечувати соціальну спрямованість кредитування.

Запропоновані нами кредити доцільно видавати малозабезпеченим та молодим сім’ям із середніми доходами. Так, в розглянутому прикладі щомісячні платежі в погашення кредиту в перший рік складуть 2700/12=225 дол. і будуть поступово знижуватись до 990/12=82,5 дол. в останній рік. При середній заробітній платі в Україні у 2001 р. на рівні 378,46 дол. сім’я із середніми доходами може дозволити собі користуватися даним кредитом.

Таким чином, можна виділити наступні переваги кредитування АТ «Індекс-банк» малозабезпечених верств населення, молодих сімей та молодих одиноких громадян на основі відшкодування державою частини виплачуваного процента:

1. Економія коштів державного бюджету при пільговому кредитуванні молодих сімей на забезпечення житлом, що дозволить збільшити обсяги даних кредитів.

2. Зменшення ризику неповернення кредиту. Оскільки кредитором виступає АТ «Індекс-банк», то він, безперечно, зможе більш якісно визначити кредитоспроможність позичальника та використати інші способи захисту від кредитного ризику, ніж відповідний державний орган.

3. Більш широке територіальне охоплення населення зазначеними кредитами. Велика філіальна мережа АТ «Індекс-банк» дозволить забезпечити більш вільний доступ населення до кредитора.


Таблиця 3.1

Порівняльний аналіз платежів за кредитами молодим сім’ям при запропонованому та діючому порядку кредитування

Рік погашення Погашення основної суми боргу, дол. Залишки заборгованості за кредитом протягом року, дол. Коефіцієнти теперішньої вартості ануїтету (при 25%) Запропонований порядок кредитування Діючий порядок кредитування
Витрати держави на відшкодування різниці в процентах (23% річних), (гр.3*0,23), дол. Теперішня вартість витрат держави, (гр.4*гр.5), дол. Процентні платежі позичальника (10% річних), (гр.3*0,10), дол. Усього платежів позичальника, (гр.2+гр.7), дол. Процентні платежі позичальника (3% річних), (гр.3*0,03), дол. Усього платежів позичальника, (гр.2+гр.9), дол. Теперішня вартість платежів по кредиту, (гр.4*гр.10), дол.
1-й 900 18000 0,8 4140 3312,00 1800 2700 540 1440 1152,00
2-й 900 17100 0,64 3933 2517,12 1710 2610 513 1413 904,32
3-й 900 16200 0,512 3726 1907,71 1620 2520 486 1386 709,63
4-й 900 15300 0,41 3519 1442,79 1530 2430 459 1359 557,19
5-й 900 14400 0,328 3312 1086,34 1440 2340 432 1332 436,90
6-й 900 13500 0,262 3105 813,51 1350 2250 405 1305 341,91
7-й 900 12600 0,21 2898 608,58 1260 2160 378 1278 268,38
8-й 900 11700 0,168 2691 452,09 1170 2070 351 1251 210,17
9-й 900 10800 0,134 2484 332,86 1080 1980 324 1224 164,02
10-й 900 9900 0,107 2277 243,64 990 1890 297 1197 128,08
11-й 900 9000 0,086 2070 178,02 900 1800 270 1170 100,62
12-й 900 8100 0,069 1863 128,55 810 1710 243 1143 78,87
13-й 900 7200 0,055 1656 91,08 720 1620 216 1116 61,38
14-й 900 6300 0,044 1449 63,76 630 1530 189 1089 47,92
15-й 900 5400 0,035 1242 43,47 540 1440 162 1062 37,17
16-й 900 4500 0,028 1035 28,98 450 1350 135 1035 28,98
17-й 900 3600 0,023 828 19,04 360 1260 108 1008 23,18
18-й 900 2700 0,018 621 11,18 270 1170 81 981 17,66
19-й 900 1800 0,014 414 5,80 180 1080 54 954 13,36
20-й 900 900 0,012 207 2,48 90 990 27 927 11,12
Усього 18000 43470 13288,99 18900 36900 5670 23670 5292,85

4. Інформаційна підтримка кредитування. Зацікавленість АТ «Індекс банк» буде примушувати його проводити активну рекламну кампанію, що сприятливо позначиться на інформаційному забезпеченні даного виду кредитування.

5. Скорочення бюрократизму при розподілі кредитних ресурсів.

7. Прийняття більш об'єктивного рішення про кредитування, що позитивно позначиться на відношенні населення до системи пільгового споживчого кредиту.

8. Збільшення заощаджень населення у банківській системі АТ «Індекс банк», що може бути обумовлено запровадженням обов'язкового попереднього нагромадження в банку визначеної частки загальної суми фінансування покупки (будівництва) житла. Як показує вітчизняний та світовий досвід, ця частка може складати 20-40% від вартості житла.

Безумовно, існуюча система державного пільгового кредитування населення має право на існування. Особливо доречно її використовувати для найменш соціально захищених категорій громадян. Однак об’єктивна необхідність вимагає постійного її вдосконалення, для цього може бути корисним запропонований нами новий вид пільгового кредитування населення.