Смекни!
smekni.com

Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду (стр. 15 из 26)

Банк надає широкий спектр послуг як для юридичних осіб (кредитні операції, операції купівлі-продажу валют, операції з цінними паперами, документарні операції, тощо), так і для фізичних (перекази коштів за кордон, надання кредитів, купівля-продаж іноземної валюти та дорожніх чеків, емісія платіжних карток, відкриття вкладних рахунків, залучення коштів шляхом видачі ощадних сертифікатів, тощо).

Одним з пріоритетних напрямків діяльності, банк розглядає кредитування промисловості, виробництва, сільського господарства, торгівлі та населення. Сучасні тенденції в економіці держави свідчать про те, що суб'єкти господарювання мають територіально розгалужений бізнес, а їх контрагенти та ділові партнери знаходяться у багатьох регіонах України та за її межами. Розгалуженість мережі банківських установ, наявність сучасного обладнання та банківських технологій мають вирішальне значення при залученні нових клієнтів - юридичних і фізичних осіб.

Враховуючи реалії сьогодення, перспективи ринку банківських послуг, найважливішим напрямком свого розвитку Банк вважає подальше розгалуження власної регіональної мережі. В 2005 році банком відкрито і зареєстровано філії в містах Луцьку, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі, Хмельницьку, Черкасах, Чернівцях, Чернігові; кількість відділень збільшилась на 29.

Станом на початок 2007 року регіональна мережа банку налічує 25 філій в усіх обласних центрах України та 159 відділень.


2.4 Аналіз ефективності комерційних операцій банку

2.4.1 Операції з корпоративними клієнтами

В обслуговуванні клієнтів АТ «ІНДЕКС-БАНК» орієнтується здебільшого на формування довгострокових взаємовигідних відносин. Пріоритетним для Банку є застосування такої форми співпраці з клієнтами, що дозволяє максимально задовольнити їх потреби.

У 2006 році Банк не обмежився одним напрямом розвитку, а орієнтувався на всіх економічних агентів, незалежно від специфіки їхньої діяльності. Проведена сегментація клієнтів Банку дозволила розробити оптимальні пакети послуг для підприємств малого та середнього бізнесу і продовжити роботу зі створення збалансованих за вартістю продуктових пропозицій для представників великого бізнесу. Поряд з цим, було вжито заходів з оптимізації часу обслуговування клієнтів у мережі Банку та прийнято єдину тарифну політику.

Основою діяльності банку з корпоративного бізнесу – є розвиток комплексного обслуговування клієнтів. Поряд із стандартними умовами банк пропонує індивідуальний підхід до клієнта, формуємо широкий спектр продуктів та послуг для задоволення будь-яких фінансових потреб.

Розвиваючи продуктовий асортимент, Банк застосовує інноваційні технології, враховує динаміку та перспективи розвитку ринку. Так, у 2006 році Банк представив нові продукти «Бізнес-ЛІНІЯ™», фінансовий лізинг, а також низку продуктів з кредитування малого бізнесу.

Протягом 2006 року постійно проводилися рекламні кампанії та акції, спрямовані на підвищення рівня обізнаності потенційних клієнтів про Банк та його пропозиції.


Рис.2.2 Динаміка кількості корпоративних клієнтів

Гнучка та вивірена тарифна політика Банку в поєднанні з високою якістю послуг привернули увагу клієнтів і дали змогу збільшити кількість юридичних осіб, що обслуговуються, до 14 тисяч.

Кредитування корпоративних клієнтів.

У 2006 році, як і в попередні роки, Банк проводив активну кредитну політику, що зумовило збільшення обсягів кредитування юридичних осіб більш ніж удвічі – до 1 227,99 млн грн. Зросла і частка Банку на кредитному ринку корпоративних клієнтів – вона становить 1,3 %.

Протягом останніх років серед кредитів, що надаються суб’єктам господарювання, домінують короткострокові кредити, проте їх питома вага постійно зменшується. Протягом 2005 року Банк розширив перелік кредитних продуктів для юридичних осіб, особливо у сфері менеджменту обігових коштів. Значно підвищився попит клієнтів на факторингові послуги. Перехід України на інвестиційно-інноваційну модель розвитку сприяв зростанню попиту на інвестиційне кредитування та фінансовий лізинг, що привело до збільшення обсягів довгострокових кредитів, частка яких у загальному обсязі кредитного портфеля Банку на 1 січня 2006 року становила майже 59%.


Рис. 2.3 Динаміка кредитного портфелю (млн. грн.)

За звітний період, як і в попередні роки, основні стратегічні напрями кредитування були спрямовані на диверсифікацію кредитного портфеля за галузями економіки. Пріоритетними стали галузі оптової та роздрібної торгівлі, харчової промисловості, сільського господарства, будівництва. Порівняно з минулими роками, збільшилася питома вага кредитів, наданих на розвиток готельного та ресторанного бізнесів.

Рис. 2.4 Кредити корпоративним клієнтам за видами економічної діяльності

Банк пропонує своїм клієнтам широкий спектр кредитних інструментів у будь-якій валюті.

Хоча протягом 2005 року більшість кредитів надавалася у національній валюті, частка коштів, наданих в іноземній валюті, у загальному обсязі кредитного портфеля корпоративних клієнтів збільшилася.

Таблиця 2.8.

Динаміка кредитного портфелю корпоративних клієнтів у розрізі валют(млн. грн.)

Показник 2004 2005 2006 Темпи росту, %
05/04 06/05
Кредити у національній валюті 339,3 377,7 722,4 111,3 191,3
Кредити у іноземній валюті 106,2 223,1 505,3 210,1 226,9

На сучасному етапі розвитку кредитних відносин між Банком та позичальниками широко застосовується принцип ефективного диференціювання, який полягає в індивідуальному підході до кожного позичальника. Для клієнтів розробляються індивідуальні схеми кредитування.

Залишки на рахунках корпоративних клієнтів у Банку

Кваліфіковане обслуговування та надійне партнерство АТ «ІНДЕКС-БАНК» зробили 2006 рік найбільш ефективним щодо нарощення коштів корпоративних клієнтів – їх обсяг збільшився на 54 %, у тому числі залишки на поточних рахунках зросли на 58,3 млн грн., на депозитних рахунках – на 179,2 млн грн. (табл. 2.9).

Таблиця 2.9.

Структура та динаміка коштів корпоративних клієнтів банку

Показник 2004 2005 2006 Темпи росту, %
05/04 06/05
Депозитні рахунки корпоративних клієнтів, млн.грн 144,41 164,37 343,54 113,8 209,0
Питома вага депозитів 63,8 72,6 68,2 113,7 93,9
Поточні рахунки корпоративних клієнтів, млн.грн 82,03 61,95 160,23 75,5 258,6
Питома вага поточних рахунків 36,2 27,4 31,8 75,7 116,0
Всього коштів корпоративних клієнтів, млн.грн 226,44 226,32 503,77 99,9 222,6
Всього, % 100 100 100 - -

Платіжні картки для корпоративних клієнтів.

У 2006 році ІНДЕКС-БАНК залучив на обслуговування з виплати заробітної плати понад 300 підприємств та організацій різних форм власності. Загальна кількість емітованих платіжних карток у рамках зарплатних проектів на кінець 2006 року становила близько 40 тис. і у порівнянні з попереднім роком зросла майже удвічі. Переважна їх більшість кредитні картки, що забезпечують власникам додаткові переваги.

На кінець 2006 року Банком реалізовано понад 500 зарплатних проектів. Найбільш відомими підприємствами, що користуються послугами АТ «ІНДЕКС-БАНК» з виплати заробітної плати, є такі як: НТУУ «Київський політехнічний інститут», Львівський державний аграрний університет, Львівська ветеринарна академія медицини ім. С. З. Гжицького, ВАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ВАТ «Полтавський ДСК», завод «Укрбудмаш» (м. Полтава), ДП шахта «Нова» (м. Донецьк) та інші.

VIP-клієнти АТ «ІНДЕКС-БАНК»

Основним принципом роботи АТ «ІНДЕКС-БАНК» з VIP-клієнтами є сприяння їхньому економічному розвитку шляхом надання послуг на високому якісному рівні та в обсягах, що їх задовольняють. Характерною рисою Банку, його конкурентною перевагою є здатність фахівців сприймати і втілювати у повсякденну діяльність Банку сучасні досягнення в управлінні та технологіях, а також виважена чисельність персоналу, прозорість в управлінні структурними підрозділами, уникнення дублювання операцій у процесі продажу клієнтам банківських продуктів.

Ще кілька років тому для обслуговування VIP-клієнтів у Банку був створений інститут персональних менеджерів. Їхню основну функцію можна визначити як «фінансовий адвокат». Пріоритетним завданням висококваліфікованих персональних менеджерів є консультації та реалізація будь-якого банківського продукту на прийнятних для клієнта умовах.

Персональний менеджер надає консультації щодо розробки схем фінансування, зменшення фінансових і валютних ризиків, ситуації на кредитному і валютному ринках, пропонує нові банківські послуги. Тепер VIP-клієнту немає потреби вирішувати свої проблеми самотужки – їх розв’яже персональний менеджер.

У пакеті персонального менеджера знаходяться передові банківські послуги, зокрема «лізинг», «овердрафт», «факторинг», «депозитна лінія» та інші.

Основою співробітництва Банку з VIP-клієнтами є постулати взаємної поваги економічних інтересів при здійсненні операцій, побудова стабільних взаємовідносин на довгострокових засадах, постійний пошук та розвиток нестандартних форм і методів роботи, спрямованих на отримання максимальних прибутків від їх реалізації згідно з чинним законодавством. Це значною мірою сприяє утриманню ІНДЕКС-БАНКом репутації стабільної та надійної установи на ринку банківських послуг. Культура обслуговування клієнтів разом із зручним місцезнаходженням та привабливістю інтер’єру Банку, а також індивідуальний підхід до кожного VIP-клієнта дають можливість розробити та надавати найбільш повний комплекс послуг при незмінно високому рівні їх якості та помірних тарифах.