Смекни!
smekni.com

Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду (стр. 16 из 26)

Час довів правильність обраної Банком стратегії. Все це дало можливість не тільки задовольнити потреби існуючих клієнтів у банківському обслуговуванні, а й постійно нарощувати обсяги наданих послуг, залучати нових клієнтів. Сьогоднішні VIP-клієнти АТ «ІНДЕКС-БАНК» представляють найрізноманітніші сфери діяльності, а саме: енергетичну, фармацевтичну, медичну, хімічну, харчову, вугільну, транспортну, агропромислову, високих технологій, багато інших галузей промисловості, сільського господарства та побуту.

2.4.2 Операції з фізичними особами

Динаміка зростання кредитного портфеля фізичних осіб спостерігається протягом останніх чотирьох років. Порівняно з 2003 роком розмір кредитного портфеля фізичних осіб АТ «ІНДЕКС-БАНК» з 25,73 млн грн. збільшився у вісім разів, а порівняно з 2005 роком – удвічі і становив на 1 січня 2007 року 216,70 млн грн. Значний приріст кредитного портфеля досягнуто за рахунок ефективної кредитної політики Банку, гнучких умов кредитування та якісного обслуговування.

Рис. 2.5 Загальний кредитний портфель фізичних осіб, млн. грн..

Пріоритетним напрямом розвитку в 2006 році для АТ «ІНДЕКС БАНК» була програма споживчого кредитування фізичних осіб на придбання товарів довгострокового використання та оплату послуг. Банк розробив та впровадив ряд нових програм із залучення до співробітництва великих мережевих магазинів, запровадив програму залучення клієнтів через агентів Банку, збільшив максимальні строки та суми кредитування.

Результатом нововведень стало збільшення кредитного портфеля споживчих кредитів удвічі – з 50,8 до 109,3 млн. грн.


Рис. 2.6 Кредити фізичних осіб на придбання товарів довгострокового використання та оплату послуг в 2006р

Особливу увагу Банк приділив розвитку кредитування фізичних осіб через платіжні картки шляхом встановлення кредитних лімітів. Перегляд підходів до оцінки позичальника, скорочення терміну розгляду та необхідного пакета документів, зміна умов встановлення кредитних лімітів дозволила Банку скоротити розгляд та оформлення пакета документів з 3–5 до 1–2 днів. Завдяки цьому приріст кредитного портфеля фізичних осіб у 2006 році за цим продуктом становив 6 млн грн., що вдесятеро більше ніж у 2005 році.

Рис. 2.7 Кредитні ліміти на платіжні картки, тис. грн

ІНДЕКС-БАНК, як універсальний банк з повним переліком кредитних послуг для фізичних осіб, у 2006 році пропонував своїм клієнтам і такі види послуг, як кредитування на придбання автотранспортних засобів та нерухомості, а також під заставу рухомого та нерухомого майна.

Зокрема, заборгованість за кредитами на придбання автотранспортних засобів у 2006 році зросла більш ніж у 1,5 рази і склала на 1 січня 2007 року 9 419 тис. грн.

Прагнення Банку бути серед лідерів ринку кредитних послуг для фізичних осіб зобов’язує ІНДЕКС-БАНК постійно переглядати чинні та впроваджувати нові продукти, удосконалювати підходи до обслуговування клієнтів і встановлювати ще більш динамічні плани розвитку.

Залучення коштів фізичних осіб

Одним з важливих напрямів діяльності Банку є залучення коштів фізичних осіб на строкові вклади. АТ «ІНДЕКС-БАНК» пропонує різноманітні види депозитів. Серед них: вклади з виплатою відсотків щомісячно, щоквартально або в кінці строку депозиту, з можливістю поповнення та зняття коштів. Перевагою депозитних вкладів в АТ «ІНДЕКС-БАНК» є можливість гнучкого управління вільними коштами й одержання внаслідок цього додаткового доходу за вкладом.

Таблиця 2.10

Структура та динаміка коштів фізичних осіб

Показник 2004 2005 2006 Темпи росту, %
05/04 06/05
Кошти на депозитних рахунках фізичних осіб, млн.грн 324 489 1110 150,9 226,9
Питома вага депозитів 93,4 88,3 92,9 95,4 105,2
Поточні рахунки фізичних осіб, млн.грн 23 65 85 282,6 130,8
Питома вага поточних рахунків 6,6 11,7 7,1 177,3 60,7
Всього коштів фізичних осіб, млн.грн 347 554 1195 159,6 215,7
Всього, % 100 100 100 - -

Загальний обсяг залучених строкових коштів фізичних осіб протягом 2006 року зріс на 127% і на 1 січня 2007 року дорівнював 1 110 млн грн. Частка Банку на ринку залучення коштів фізичних осіб збільшилася і становить 1,79%. Це дало змогу піднятися в рейтингу АУБ на 3 позиції. За станом на 1 січня 2007 року АТ «ІНДЕКС-БАНК» посідає 12 місце за депозитами фізичних осіб серед банків України.

У межах розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб АТ «ІНДЕКС-БАНК» надає повний спектр операцій у національній та іноземних валютах: ведення поточних рахунків, включаючи виплату пенсій та інших соціальних допомог, приймання платежів усіх видів. За 2006 рік обсяг коштів на поточних рахунках клієнтів – фізичних осіб збільшився на 30 % і на 1 січня 2007 року становив 85 млн грн.

Банк пропонує своїм клієнтам скористатися послугами як з переказу коштів за допомогою систем міжнародних грошових переказів «Western Union» та «Анелик», внутрішньої системи грошових переказів «Експрес-перекази», так і перерахування коштів з рахунку за допомогою засобів S.W.I.F.T. Банк надає послуги щодо оренди індивідуальних сейфів і проводить операції з чеками.

Платіжні картки для фізичних осіб.

Починаючи з 2003 року АТ «ІНДЕКС-БАНК» активно працює на ринку платіжних карток. На кінець 2006 року кількість міжнародних платіжних карток, емітованих Банком, становила майже 74 тис. і у порівнянні з минулим роком зросла більш ніж удвічі. Обсяги ресурсів, залучених на карткові рахунки клієнтів, за даний період збільшилися більш ніж у 4 рази (з 5,7 млн грн. на початку року до 23,5 млн. грн. на кінець року).

У 2006 році досить активно розвивалася і еквайрингова мережа Банку, яка на сьогодні охопила майже всю територію України. Так, на кінець 2006 року встановлено 41 банкомат та 167 одиниць POS-терміналів.

ІНДЕКС-БАНК перший серед українських банків здійснює обслуговування клієнтів за мікропроцесорними платіжними картками російської платіжної системи «Золотая Корона». Держателі таких карток можуть не лише отримати готівку, але й поповнити свої карткові рахунки через термінальну мережу Банку.

Рис. 2.8 Емісія платіжних карток

Фінансова діяльність Банку в 2006 році була спрямована на підвищення ефективності структурних підрозділів, на досягнення регіональною мережею Банку оптимальної потужності та на подальший розвиток філіальної мережі Банку. Протягом року розпочали діяльність 8 нових філій в обласних центрах: Ужгороді, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях, Чернігові та 29 нових відділень у Києві і регіонах. На початок 2007 року регіональна мережа Банку складається з 184 установ, у тому числі 25 філій в усіх обласних центрах та 159 відділень.

За Стратегічним планом розвитку Банку на 2006–2008 роки та фінансовим планом на 2007 рік Банк продовжить динамічний розвиток відповідно до власних стратегічних цілей – стати універсальним системним банком, конкурентоспроможним, з підвищенням ринкової позиції за рахунок посилення позицій діючої мережі в регіонах, подальшого розвитку регіональної мережі відділень, збільшення каналів непрямих продажів. Окрім мережі операційних майданчиків, як канали збуту своїх послуг Банк розглядає банкомати, інтернет-банкінг, мобільний банкінг, private-банкінг, call-центр.

Проте головним каналом збуту банківських послуг у найближчій перспективі залишиться мережа філій і відділень. Банк усвідомлює, що кількість звернень клієнтів безпосередньо до установи значно перевищуватиме кількість інтерактивних звернень, хоча питома вага останніх і їхня роль у банківському бізнесі постійно зростатиме.

Одним з основних пріоритетів подальшого розвитку мережі є максимальне наближення Банку до клієнтів, забезпечення операційних майданчиків необхідними високоякісними матеріально-технічними та програмними засобами, вдосконалення корпоративного стилю приміщень Банку з метою максимальної привабливості та відкритості для клієнтів.

Для досягнення своїх цілей Банк планує реалізацію значних інноваційних проектів як у сфері вдосконалення систем управління та бізнес-процесів, так і в IT-технологіях, які є базовими для підтримання високих стандартів якості послуг та розширення продуктового ряду.

2.4.3 Операції банку на ринку цінних паперів

Протягом 2006 року Банк активно розвивав бізнес на ринку цінних паперів, обслуговував проекти з випуску, розміщення та обігу корпоративних облігацій клієнтів.

Також Банк узяв участь в організації і розміщенні випусків облігацій на суму 108 млн грн.

Брокерські послуги та торгівля цінними паперами, операції з векселями

Банк здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів згідно з ліцензією ДКЦПРФ на здійснення професійної діяльності з випуску та обігу цінних паперів (серія АВ № 020652 від 29 березня 2006 року). При проведенні операцій з цінними паперами Банк дотримується основних принципів своєї інвестиційної політики, враховуючи ситуацію на ринку, а також потреби та інтереси клієнтів. Фахівці Банку постійно здійснюють моніторинг чинного законодавства та коливань ринкового інвестиційного середовища, що дає змогу формувати якісний портфель цінних паперів.