Смекни!
smekni.com

Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду (стр. 24 из 26)

Таблиця 3.8

Теоретичні показники наданих кредитів по роках

Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Сума наданих споживчих кредитів,Y 1847,84 1934,37 1944,48 2289,52 2633,04 2773,82 2996,74

Співставимо теоретичні та емпіричні значення залежної змінної (рис. 3.4).

Рис. 3.4 Графік порівняння Y теоретичного та Y практичного


Як видно з рисунку 3.4 протягом періоду з 2000 по 2006 роки теоретичні та емпіричні значення Y майже збігалися, а це свідчить про те, що усі взяті нами фактори мали достатньо великий вплив на залежну змінну протягом цього періоду. А незначні відхилення, які спостерігаються викликані появою та великим впливом інших неврахованих факторів.

Кількісний вплив незалежних змінних на залежну змінну у майбутньому визначимо за допомогою лінії тренда.

Саме за допомогою лінії тренда прогнозуємо теоретичні показники сума наданих кредитів на період 2007 та 2008 років за наступною формулою:

у =207,65х-413574 (3.13)

де Х – рік на який робиться прогноз.

Рис. 3.5 Графік порівняння Y теоретичного та Y практичного із прогнозом на 2007 та 2008 роки

Отже, у 2007 році значення суми наданих споживчих кредитів становитиме 3179,55млн. грн., а у 2008 – 3387,2 млн. грн. Після отримання результатів розрахунків будуємо стовпчикову діаграму або гістограму (Рис. 3.6). Як видно з рисунка 3.5 за теоретичним значенням прослідковується тенденція до зростання суми наданих споживчих кредитів та передбачається, що і у наступних 2007 та 2008 роках тенденція не зміниться. Фактори, які впливають на зростання наданих кредитів на споживчі потреби були вибрані досить влучно і за їх допомогою можна прогнозувати на кілька наступних років.

Дослідження показали, що теоретичне і фактичне значення може відхилятися незалежно від вибраних факторів, адже немає практичної можливості врахувати усі чинники, що впливають на зміну досіджуваного результуючого показника. Основною причиною цього є те, що існує дуже велика кількість факторів, які не мають кількісного значення, а впливають вони, переважно, дуже істотно.

Прогноз зміни суми наданих споживчих кредитів на наступні два роки дозволяє відслідкували тенденції, які спостерігаються у фактичній та теоретичній ситуації у фінансовому секторі економіки України сьогодні і у майбутньому також.


Висновки

Здійснене в дипломній роботі комплексне дослідження ефективності діяльності банків у фінансовому секторі України і засобів його удосконалення на підставі зарубіжного досвіду дає підстави сформулювати наступні узагальнюючі висновки.

На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах трансформації національної економіки, серед проблем, пов'язаних з виходом України з кризового стану, важливе місце посідає завдання формування ефективної банківської системи.

Як найважливіший елемент відтворювальної структури економіки банківські установи організують рух і перерозподіл ресурсів суспільства в їх грошовому виразі. Через банківську систему проходять грошові розрахунки і платежі господарюючих суб'єктів та населення в цілому. Саме комерційні банки виконують важливу функцію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів і перетворення їх у реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції і забезпечуючи, таким чином, потреби економіки в додаткових ресурсах.

Серед суб'єктів фінансово-господарської діяльності комерційні банки це саме та галузь, яка повинна бути спроможна своєчасно прогнозувати динаміку економічної кон'юнктури, а також якнайшвидше та досить гнучко реагувати на будь-які зміни, що відбуваються на фінансовому ринку.

Проблема підвищення ефективності діяльності актуальна для багатьох українських банків. Зауважимо, що до 2005 року вітчизняна банківська система мала дещо нижчий рівень рентабельності активів (ROA), ніж банківські системи інших країн із перехідними економіками (за підсумками 2004 року цей показник у нас становив 1.07%, в інших зазначених країнах — здебільшого 1.5—2.0%). У 2005—2006 роках українські банки досягли суттєвого прогресу в плані підвищення ефективності, діяльності.

АТ «ІНДЕКС-БАНК» – універсальний банк з розгалуженою мережею, яка охоплює всі обласні та більшість адміністративних центрів України, з високоефективною системою управління, що забезпечує збалансоване зростання Банку, стабільну капіталізацію, максимальну ефективність використання активів, збільшення частки ринку, зміцнення стабільних переваг Банку.

Розвиток банку в 2006 році характеризується динамічним зростанням основних економічних показників його діяльності.

Загальний обсяг зобов’язань Банку станом на 01.01.2007 року склав 2 028 971 тис. грн., збільшившись порівняно з 2005 роком в 2 рази. Обсяги клієнтських коштів зросли в 2.2 рази і досягли 1 700 250 тис. грн. За 2006 рік обсяг балансового капіталу банку зріс в 1.6 рази і склав на 01.01.2007 року 186 358 тис. грн.

В 2006 році банк отримав чистий прибуток в сумі 16 401 тис. грн., порівняно з 2005 роком він збільшився на 9 222 тис. грн. або в 2.3 рази.

Операційний дохід за 2006 рік склав 159 519 тис.грн. В структурі операційного доходу обсяг чистого процентного доходу склав 23 745 тис. грн., чистого непроцентного доходу - 135 774 тис.грн.

Зарубіжний досвід організації банківської діяльності має важливе значення для підвищення ефективності діяльності вітчизняних банків. На підставі зарубіжного досвіду та із врахуванням специфіки діяльності АТ «Індекс-банк» в дипломному дослідженні було визначено основні напрямки вдосконалення діяльності банку, а саме:

- Система пільгового кредитування населення на купівлю (будівництво) житла характеризується цілим рядом негативних моментів. Це – мізерність обсягів надання кредитів, відсутність гласності про діяльність та результати роботи органів, які займаються розподілом кредитів. Допомогти у вирішенні вказаних проблем може впровадження пільгового кредиту малозабезпеченим і молодим сім’ям та молодим одиноким громадянам на купівлю (будівництво) житла на основі відшкодування державою АТ «Індекс-банк» частини виплачуваних позичальником процентів. В результаті проведеного аналізу з точки зору реального прибутку банку була підтверджена його висока ефективність.

- Побудова системи трансфертного ціноутворення у банку - механізм ціноутворення, за якою всі, хто використовує ресурси, мають платити за право їх використання тим, хто залучає ці ресурси. Такий механізм ціноутворення визначає рівень ставки, за якою один підрозділ фінансової установи платить за кошти, залучені іншим її підрозділом. Система трансфертного ціноутворення дає змогу об'єктивно проаналізувати внутрішню дохідність банку, оцінити дохідність кожної операції та прийняти рішення щодо оптимального використання ресурсів.

Переваги цієї системи: вона дає змогу акумулювати розриви за строками і ставками на рівні казначейства, а профіт-центрам — зосередитися лише на проблемах обсягів продаж та підвищення якості своїх продуктів, підтримувати процентну маржу банку на запланованому

- Створення системи банківських електронних інформаційних ресурсів із підключенням до неї регіональних державних адміністрацій полягає у створенні інтегрованої інформаційно – аналітичної системи, яка б була у змозі сформувати інформаційне середовище, що пронизує усі рівні клієнтської бази банку, дати уяву про достовірну картину фінансового стану позичальника та підставу для прийняття обґрунтованих рішень.

Висловлені нами висновки та пропозиції можуть бути використані як напрями удосконалення практики роботи АТ «Індекс-банк» та для фінансового сектору України взагалі.


Список літератури:

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями Законом України від 20 вересня 2001 р. N 2740-ІІІ).

2. Закон України Про захист інформації в автоматизованих системах.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 31, ст.286.

3. Закон України Про Національний банк України вiд 20.05.1999 № 679-XIV.

4. Закон України Про платіжні системи та переказ грошей в Україні від 05.04.2001 р. №2346-III.

5. Закон України Про електронний цифровий підпис від 22 травня 2003 року N 852-IV.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 36, ст.276.

6. Положення НБУ про кредитування: Затв. Постановою Правління НБУ від 28.09.95 р. № 246.

7. Положення НБУ про порядок формування та використання резерву на покриття можливих збитків за кредитними операціями: Затв. Постановою Правління НБУ від 6.07.2000 р. № 474/4695.

8. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки // Бухгалтерія. - 2001.– №11.– С.43-46

9. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки: Затв. Постановою Правління НБУ № 37 від 24.02.97 р.

10. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Затв. Постановою Правління НБУ 24.09.99 N 479.

11. Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 584.

12. Алексеєнко М. Споживчий кредит та забезпечення житлом населення України // Вісник НБУ. – 2000. – № 9. – с. 26-29.

13. Альошина Л.Є., Петик Л.О. Активізація інтеграційних процесів у взаємовідносинах банків і страхових організацій // Фінанси України, №6, 2006, С.107-113

14. Аналіз діяльності комерційного банку. / За ред. Ф.Ф. Бутинця та ін. - Житомир: ПП "Рута", 2004

15. АРМ «Украина-Клиент» версия 4.07. Руководство пользователя. К.:Институт компьютерных технологий, 2003. - 62 с.