Смекни!
smekni.com

Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду (стр. 17 из 26)

Протягом звітного року Банк активно проводив комісійні та комерційні операції з цінними паперами, з векселями та іншими борговими цінними паперами, операції з цінними паперами власної емісії – ощадними сертифікатами, надаючи повний спектр послуг за цими операціями.

Послуги зберігача цінних паперів

Зберігач АТ «ІНДЕКС-БАНК» надає професійні депозитарні послуги клієнтам щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах, зберігання бездокументарних та документарних цінних паперів, а також послуги зберігача активів інститутів спільного інвестування. За станом на 31 грудня 2006 року загальна номінальна вартість простих іменних акцій, корпоративних облігацій, інвестиційних сертифікатів, що обліковувалися на рахунках клієнтів, становила понад 500 млн грн.

Основними операціями на фінансових ринках є міжбанківські кредитно-депозитні операції, валютообмінні операції та операції з цінними паперами, які вільно обертаються на ринку.

Мета проведення кредитно-депозитних операцій на міжбанківському грошово-кредитному ринку – якісне та ефективне управління короткостроковою ліквідністю Банку, а також отримання доходів з арбітражних операцій. Так, загальний обсяг таких операцій у 2006 році зріс більш ніж удвічі порівняно з 2005 роком і становив 16 934 млн гривень, у тому числі: у гривнях - 11 627 млн, у доларах США – 826 млн, у євро – 167 млн. ІНДЕКС-БАНК проводив операції за такими напрямами:

- операції депо/SWAP (обмін депозитами у різних валютах);

- операції з управління короткостроковою ліквідністю;

- арбітражні операції;

- операції репо.

Постійно підтримуючи двостороннє котирування за основним набором ринкових інструментів, Банк прагнув досягти рівня «маркетмейкера» в українському сегменті ринку депо/SWAP та надавати якісні послуги клієнтам, що, в свою чергу, дозволяє розширити коло банків-контрагентів.

Завдяки збільшенню клієнтської бази Банк за звітний рік більше ніж удвічі порівняно з 2005 роком збільшив обсяги конверсійних операцій на міжнародному валютному ринку та на міжбанківському валютному ринку України. Так, загальний обсяг конверсійних операцій у доларовому еквіваленті становив 1 177 млн доларів США, у тому числі: 637 млн дол. США та 402 млн євро. Також АТ «ІНДЕКС-БАНК» проводить операції з польськими злотими, швейцарськими франками, англійськими фунтами стерлінгів.

Протягом 2006 року Банк продовжував розширювати свою кореспондентську мережу. На 1 січня 2007 року загальна кількість відкритих кореспондентських рахунків ностро становила 40, а рахунків лоро – 21. Основними партнерами Банку з розрахунків у доларах США та євро є такі великі фінансові установи, як: Commerzbank, Deutsche Bank AG, Deutsche Bank Trust Company Americas, American Express Ltd, Raiffeisen Centrobank AG. Широке коло банків-контрагентів дозволило підвищити швидкість та безпечність проведення розрахунків, а також проводити більш гнучку тарифну політику.

У 2007 році АТ «ІНДЕКС-БАНК» планує розширювати та вдосконалювати перелік пропонованих послуг та продуктів з урахуванням нормативів ризику, що мінімізує ризик можливих втрат.

2.5 Структура системи ризик-менеджменту банку

У 2006 році ІНДЕКС-БАНК приділив особливу увагу розвитку комплексної системи управління ризиками, яка охоплює всі аспекти його діяльності. Основна мета впровадження комплексної системи управління ризиками – забезпечення виконання бізнес-цілей відповідно до визначеної стратегії розвитку Банку та підвищення його вартості, оптимізація співвідношення потенційних можливостей і ризиків, розміру капіталу і темпів зростання Банку з урахуванням збільшення його частки на фінансовому ринку. Комплексна система управління ризиками є невід’ємною складовою системи управління діяльністю Банку і органічно вбудована у його бізнес-процеси.

Основні засади, на яких базується управління ризиками:

- розуміння ризиків керівництвом та персоналом Банку;

- рівень ризику, що бере на себе Банк, відповідає стратегічним цілям Банку;

- очікувана дохідність операцій, що проводяться, перевищує прийнятий ризик;

- капітал Банку повністю покриває ризики, на які наражається Банк;

- регулярний перегляд адекватності системи управління ризиками наявним ринковим умовам.

Структура системи ризик-менеджменту

Система управління ризиками є ієрархічною структурою, яка відповідає міжнародній практиці та загальноприйнятим етапам управління ризиками. Вертикальна організація структури ризик-менеджменту передбачає перехід від вирішення стратегічних завдань з управління ризиками на верхньому рівні до оперативного управління на більш низьких рівнях управління і включає такі основні рівні:

1) Спостережна Рада Банку визначає стратегічні цілі діяльності Банку та прийнятний рівень толерантності Банку до ризику;

2) Правління Банку виконує загальне управління ризиками, які бере на себе Банк, затверджує політики і процедури з управління ризиками та здійснює контроль за додержанням прийнятного рівня ризику;

3) профільні комітети та посадові особи Банку здійснюють безпосереднє управління ризиками відповідно до затверджених політик і процедур та встановлених лімітів повноважень;

4) департамент ризик-менеджменту Банку розробляє інструменти для виявлення (ідентифікації), вимірювання (аналізу), управління та контролю (моніторингу) ризиків, забезпечує підтримку прийняття управлінських рішень та методологічну підтримку підрозділів Банку. Департамент ризик-менеджменту є ключовим підрозділом і забезпечує підтримку ефективного функціонування системи ризик-менеджменту в Банку;

5) спеціалізовані підрозділи з управління ризиками та підрозділи бек-офісу Банку виконують постійний контроль (моніторинг) ризику;

6) виявлення (ідентифікація) ризиків відбувається на всіх рівнях управління діяльністю Банку всіма підрозділами та посадовими особами Банку відповідно до встановлених обов`язків та затверджених процедур.

Кредитний ризик при проведення операцій з юридичними та фізичними особами.

Банк вважає, що основною умовою конкурентоспроможності та надійності фінансової організації є успішний ризик-менеджмент. Як свідчить практика Банку та досвід банківської сфери України, найбільш значимі види ризику (кредитний, ліквідності, процентний, валютний) можуть призвести не тільки до значного погіршення фінансового стану кредитної установи, але й до більш серйозних наслідків – втрати капіталу та банкрутства. Значна мінімізація можливих втрат у Банку досягається шляхом об’єктивної оцінки ризику та чіткого дотримання внутрішньої політики управління ризиками.

Враховуючи те, що головною метою існування банківської системи є перерозподіл грошових потоків між суб`єктами господарювання, у тому числі за рахунок кредитування, найважливішим питанням для Банку є якість його кредитного портфеля. Активні операції, що проводяться Банком, складають основну частку дохідних операцій і є джерелом різних видів ризику, найбільш важливий з яких – кредитний.

Таким чином, ефективність діяльності Банку визначається переважно ефективністю управління кредитним ризиком. Впроваджена система управління кредитним ризиком є частиною комплексної системи управління ризиками Банку і базується на застосуванні адекватних методів оцінки кредитоспроможності кожного позичальника та визначенні рівня ризику всього кредитного портфеля Банку.

З метою підвищення ефективності управління кредитним ризиком в ІНДЕКС-БАНКу розроблена та регулярно актуалізується Кредитна політика. На цей час основними принципами проведення кредитної діяльності є:

- розміщення кредитних коштів у якісні, прибуткові активи;

- при прийнятті рішення щодо кредитування пріоритет віддається позичальникам з добрим фінансовим станом;

- розумне зростання та максимальна диверсифікація кредитного портфеля;

- розширення ряду стандартних кредитних продуктів для клієнтів, що забезпечує зниження ризику за рахунок формалізованого підходу до оцінки кредитного ризику;

- обмеження концентрацій кредитного ризику за контрагентами, галузями, продуктами тощо;

- підвищення ефективності прийняття кредитних рішень за рахунок системи розподілу повноважень.

Розширення продуктового ряду обумовлює необхідність подальшого розвитку інструментів аналізу та управління кредитними ризиками, які використовує Банк. Для підвищення об’єктивності оцінки кредитного ризику та зниження його рівня в Банку використовуються такі інструменти:

вдосконалення кредитних процедур, у тому числі методик аналізу кредитоспроможності позичальників, регламентів надання та супроводження кредитів, а також контроль за дотриманням встановлених процедур;

застосування внутрішніх кредитних рейтингів при кредитуванні юридичних осіб;

застосування скорингових моделей оцінки кредитоспроможності фізичних осіб;

лімітування кредитних операцій;

встановлення ризикових надбавок;

формування страхових резервів.

Управління кредитними ризиками не обмежується аналізом та управлінням кредитним ризиком, що виникає за одним кредитом. З метою покращення якості усього кредитного портфеля Банк управляє портфельними кредитними ризиками, аналізуючи кредитний портфель та субпортфелі у різних зрізах для виявлення концентрацій, аналізу диверсифікації, визначення динаміки основних показників. Завдяки цьому здійснюється прогнозування якості портфеля у майбутньому та розробка необхідних попереджаючих управлінських рішень щодо покращення якості портфеля.

Кредитний ризик у разі проведення міжбанківських операцій

Управління кредитними ризиками у разі проведення міжбанківських операцій відповідає політиці управління кредитним ризиком і є частиною комплексної системи управління ризиками Банку. Незважаючи на те, що міжбанківські кредити складають незначну частку активних операцій (не перевищують 10 %), Банк приділяє достатню увагу управлінню кредитними ризиками за такими операціями для збереження прийнятного співвідношення «ризик – дохід».