Смекни!
smekni.com

Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду (стр. 25 из 26)

16. Банкiвська енциклопедiя / Пiд ред. А. М. Мороза. – К.: Ельтон, 1993.– 328 с.

17. Банки и банковские операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М.:ЮНИТИ, 1997. – 471с

18. Банківська справа. Навчальний посібник /За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль: Карток-бланш, 2001 р.

19. Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та інш.; За ред. А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

20. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: "Финансы и статистика", 2000. – 672 с.

21. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра // Дзеркало тижня. -2003. -№14(439).

22. Берніков В. Аналітичний огляд роботи НСМЕП // Вісник НБУ. -2003. -№6. С.-64-66.

23. Бондар О.П. Державне житлове кредитування населення в Україні: стан та шляхи удосконалення // Економіст. – 2000. – №11. – С.48-51.

24. Бондар О.П. Теоретико-методологічні аспекти запровадження в Україні банківських кредитів зі зворотнім ануїтетом // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченко. – 2001.– Випуск 50. – С. 41-43.

25. Бондаренко Л.Г. Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії цого конкурентноспроможності // Вісник НБУ 2003 р. №3. ст.31-33.

26. Бондарь А., Боровик С., Лавриненко Р. Пластиковые карточки как средство расчетов и потребительского кредитования // Экономика и управление. – 1999. – № 3. – С. 22-23.

27. Быстров Л. Пластиковые карты в розничной торговле и сфере услуг // Маркетинг и реклама.– 2002.– №7-8.– С. 41-49.

28. Бюлетень Національного банку України. -2007.-№1.

29. Вавилов А.В. Пластиковые карты: принципы построения платежных систем / А.В.Вавилов, И.И.Ильин.– М.: Европеум-пресс, 1999.– 128с.

30. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 383 с.

31. Васильченко З. Управління проблемними активами банків у міжнародній практиці // Журнал Європейської економіки, том 5(№4), 2006, С.453-463

32. Васюренко О.В. Менеджмент кредитних операцій в комерційних банках. – Х.: РВП "Оригінал", 1998. – 72 с.

33. Введение в банковское дело: Уч. пособие / Общ. ред.: Г. Асхауэр / Пер. с нем. – М.: Научная книга, 1996. – 640 с.

34. Виды пластиковых карток - http://www.varo-inform.com/poly_ plasticcards .htm

35. Волохов В.М.// Методика оцінки ефективності кредитної діяльності банків за витатним підходом. Вісник НБУ 2003 р. №8 ст. 49-54.

36. Волошин І. Аналіз грошових потоків комерційного банку // Вісник НБУ. -2003. –№2. –С.46-49.

37. Вступ до банківської справи / Пiд. ред. М.I.Савлука. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

38. Галиць О. Особливості здійснення транскордонних переказів в Європейському Союзі // Вісник НБУ. -2004. –№2. –С.24-27.

39. Гладких Д А. //Основні тенденції розвитку кредитного ринку в Україні// Вісник НБУ 2001 №9 ст.49-178.

40. Гладких Д. А. //Структура банківських кредитів і залучення коштів як дзеркало економіки//А. О. «Дис» Москра 2002 р. ст 234.

41. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства // Дебет-Кредит. – 2000. - №34.

42. Грошi та кредит: Підручник / Вiдп. ред. М.I.Савлук. – К.: Либiдь, 1992.– 331 с.

43. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Івасіва B.C. — Тернопіль: Карт-бланш. — 2000; Васюренко О.В. Банківський менеджмент. Посібник. — К.: Видавничий центр "Академія". — 2001.

44. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях//За ред. Б. Л. Луціва. Тернопіль 2004.

45. Гуцалюк М.В. Протидія злочинам у сфері обігу пластикових карток. -http://www.crime-research.ru/articles/Cimbaluc

46. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.

47. Деньги, кредит и банки: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. - М: Финансы и статистика, 1998. – 448 с.

48. Джулакіжзе К.Ю. Невмержицький В.В.// Аналіз кредитного портфеля банку/Фінанси України 2005 р. №3.ст.107-111.

49. Дзюблюк О. Проблеми забезпечення ефективного функціонування банківської системи в перехідній економіці // Вісник НБУ, березень (№2), 2005

50. Динаміка фінансового стану банків на 1 січня 2004-го року // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.44-45

51. Довгострокові кредити у національній валюті, надані населенню Ощадбанком України // Бюлетень НБУ. – 2003. – № 12. – С. 79.

52. Дорошенко І. Проблеми організації та проведення операцій з міжнародними платіжними картками // Банківська справа. – 2005. – № 3.– С. 64-65.

53. Дорошенко І. Проблеми організації та проведення операцій з міжнародними платіжними картками // Банківська справа.– 1999.– № 5.– С. 57-59.

54. Дубілет О. Перспективи розвитку карткових продуктів // Вісник НБУ. -2003. -№9 –С.11-13.

55. Євтух О. Житлова іпотека: фінансово-економічний аспект // Вісник НБУ. – 2004. – № 4. – с. 51-52.

56. Євтух О. Розвиток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник НБУ. -2003. -№7.

57. Єрохіна Н.А. Електронні гроші в платіжній системі держави // Фінанси України.– 2002.– №3.– С. 134-139.

58. Жидко К. Теоретичні основи побудови системи трансферного ціноутворення у банку // Вісник НБУ, січень 2005, С.52-57

59. Жидко К. Шляхи забезпечення дохідності операцій банку з платіжними картками // Вісник НБУ. -2003. -№5 –С.28-32.

60. Загородній А. Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник – Львів: Вид-цтво Держ. ун. "Львівська політехніка", 1996. – 384 с.

61. Згурський О. Розрахунки платіжними картками // Дебет-Кредит.– 2001.– № 50. - С. 115-125

62. Казимагомедов А.А. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 256 с.

63. Казимагомедов А.А. Кредиты и условия кредитования частных лиц за рубежом: Уч. пособие / СПБ. университет экономики и финансов /. – СПб., 1995. – 102 с.

64. Казнова М. Кредит як джерело фінансування соціальної сфери // Банківська справа. – 2002. – № 2.– С. 24-26.

65. Карчева Г. Системний аналіз ефективності діяльності банків України // Вісник НБУ, листопад 2006, С.12-17

66. Кашин Ю.И. Сбережения населения в макроэкономике крупнейших зарубежных стран. Состояние и современные тенденции // Сберегательное дело за рубежом. – 2003. – № 1. – С. 10 – 20.

67. Кігель.В. Про визначення оптимального кредитного портфеля банкі в умовах ризику неповернення коштів позичальникам// Вісник НБУ 2003 р. №1.ст.15-17.

68. Короткострокові кредити у національній валюті, надані населенню Ощадбанком України // Бюлетень НБУ. – 2006. – № 12. – С. 77.

69. Кравець В. Платіжні картки для всієї України // Вісник НБУ. – 2006. – № 6.– С. 20-21.

70. Кредити, надані комерційними банками в економіку України в 2000-2005 роках // Бюлетень НБУ. – 2006. – №12. – С.94.

71. Кредити, надані комерційними банками в економіку України на кінець 2006 р. // Бюлетень НБУ. – 2006. – №12. – С.95.

72. Кришталь Г.О. Система банківського нагляду в зарубіжних країнах // Фінанси України, №12, 2005, С.122-127

73. Кудрявцев В.А., Кудрявцева Е.В. Основы организации ипотечного кредитования: Учеб. пособие. – М: Высшая школа, 1998. – 64 с.

74. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 215 с.

75. Лексис В. Кредит и банки / Пер. с нем. - М.: Перспектива, 1994. – 120 с.

76. Лилик О. Bancassurance та перспективи його розвитку в Україні // Вісник НБУ, лютий (№1), 2007, С.32-37

77. Лисенко І. Банки змагаються: чий овердрафт ліпший // Галицькі контракти. – 2001. – № 23. – С. 14.

78. Луців Б. Портфельне інвестування в діяльності комерційних банків // Банківська справа. - 2000. - №5. - С. 48-50.

79. Лютий І., Юрчук О. Конкурентоспроможність банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу // Вісник НБУ, листопад 2006, С.18-25

80. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11 изд. Т. 1. – М.: Республика,

81. Мартюшев О.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи стратегічного планування комерційного банку // Фінанси України, №3, 2005, С.101-106

82. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран: В 2-х т. / Пер. с фр. - М.: Финстатинформ, 1994.

83. Міщенко В., Набок Р. Роль іноземного капіталу в банківському секторі країни, Вісник НБУ, листопад (№6), 2005, С.38-44

84. Наумчева О.А. Современная банковская система Франции // Деньги и кредит. – 1992. – № 2 . – с.57-66.

85. Ногас Р.В. Кредитна політика як основа стратегії формування кредитного портфеля комерційного банку.//Вісник ТАНГ 2004 р. №1

86. Обзор экономического положения Европы. 1998 год. № 1. – Женева: ООН, 1998. – с. 57.

87. Облік та аудит у комерційних банках / А.М. Герасимович, Т.В. Кривов’яз, О.А. Мазур та інш.; За ред. А.М. Герасимовича. – Львів: Видавництво "Фенікс", 1999. – 512 с.

88. Общая теория денег и кредита: Учебник / Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 304 с.

89. Овчинников В.В. О финансировании проектов с использованием недвижимости как объекта залога // Деньги и кредит. – 2000. – № 2. – С. 52-54.

90. Одарюк А., Зуева А., Гнедыш И. Пятое колесо // Бизнес. – 2001. – №19. – С.34-35.

91. Олексієнко М.Д. Кредит i кредитні правовідносини: економічна природа i практика законодавчого регулювання. – К.: Козаки, 2005. – 144с.

92. Оленчик А. Небанковский финансовый сектор в Украине: состояние и приоритеты дальнейшего развития // Финансовые услуги. – 2004. – № 11-12. – С. 8-17.

93. Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт / Под ред. Е.Г. Ищенко, В.И. Алексеева. – М.: Русская Деловая Литература, 1997. – 352с.

94. Оплачко Л,Г. //Кредитування як банківська операція. Поаво України 2003 р. №2. ст.52-56.

95. Основні тези Комплексної програми розвитку банківської системи України на 2003 - 2005 роки.//Прес-служба Національного банку України, адреса статті - http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/Pres_rel/2003/03-02-03.htm

96. Павлюк С.М., Кажан В.А. Базельські принципи: світовий досвід упровадження та застосування // Фінанси України, №10, 2006, С.116-122

97. Паламарчук В. О.//Кредитно-банківська діяльність в умовах перехідної економіки. Фінанси україни. 2001 №9

98. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ "ДИС", 1997. – 464 с.

99. Побединська В.О. Банківське кредитування житлового будівництва в Україні // Фінанси України. – 2003. – № 12. – С. 114-117.

100. Побединська В.О. Проблеми споживчого кредитування в Україні // Вісник НБУ. –2005. – № 2. – с. 42-43.

101. Попович В.М., Степаненко А.И. Управление кредитным риском заемщика, кредитора, страховщика. – К.: Правові джерела, 2005. – 275 с.

102. Порядок надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання незалежно від форм власності: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2000 р. N 844.