Смекни!
smekni.com

Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду (стр. 1 из 26)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Допущено до захисту»

Завідувач кафедри

___________________

проф. Нижник Віктор Михайлович

«___» __________ 2007 р.

система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду

(на прикладі ат “індекс-банк”)

Дипломна робота

На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

Спеціальності 7.030403 – «Міжнародні економічні відносини»

Кваліфікації 2441.2 – «Спеціаліст міжнародних економічних відносин, перекладач»

Хмельницький, 2007р.


Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи ефективної банківської діяльності в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу

1.1 Принципи побудови та умови ефективної діяльності банківської системи України

1.2 Банківська система України в умовах глобалізації світового фінансового простору

1.3 Базельські принципи регламентування ефективності банківської діяльності

1.4 Система банківського нагляду за ефективністю в зарубіжних країнах

Розділ 2. Діагностичний аналіз ефективності діяльності банків в фінансовому секторі України

2.1 Макроекономічний аналіз ефективності діяльності банків України

2.2 Оцінка діяльності АТ «ІНДЕКС – БАНК» на фінансовому ринку

2.3 Оцінка фінансової діяльності АТ «ІНДЕКС-БАНК»

2.4 Аналіз ефективності комерційних операцій банку

2.4.1 Операції з корпоративними клієнтами

2.4.2 Операції з фізичними особами

2.4.3 Операції банку на ринку цінних паперів

2.5 Структура системи ризик-менеджменту банку

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності діяльності АТ «Індек-банку»

3.1 Пільговий кредит на житло як перспектива забезпечення житлом молодих сімей

3.2. Побудова системи трансфертного ціноутворення у банку

3.3 Формування єдиної системи інформаційних ресурсів АТ «Індекс-банк» на основі Інтернет технологій

3.4. Дослідження впливу економічних факторів на розвиток споживчого кредитування в України

Висновки

Список літератури

Додатки


Вступ

Розбудова сучасної банківської системи, яка відповідає стратегії євроінтеграційного розвитку країни, є однією з найактуальніших проблем теорії і практики подальшого реформування національної економіки. Доведено, що рівень міжнародної довіри до країни залежить від прогнозованої банківської діяльності в цій країні, і Україна не виняток із цього правила.

Функціонування будь якої системи, зокрема банківської спрямоване на підвищення ефективності її діяльності та забезпечення сталого розвитку. Зниження ефективності на макрорівні є однією з основних причин депресивних явищ в економіці та виникнення криз. Низький рівень ефективності діяльності банків свідчить про обмежені можливості їх розвитку, невисоку конкурентну спроможність, підвищену чутливість до ринкових ризиків, неефективне управління активами й пасивами, і в разі наявності тенденцій до погіршення може призвести до серйозних проблем у діяльності банків, а несвоєчасне вжиття необхідних заходів — до банкрутства. Отже, діяльність банків завжди повинна характеризуватися достатнім рівнем ефективності, який складно забезпечувати в умовах високої конкуренції, особливо — коли дохідність банківських oneрацій падає, а впровадження нових банківських технологій і продуктів потребує дедалі більших витрат.

Актуальність дослідження. Банківська система помітно впливає на економічні процеси, тому і питання підвищення ефективності її функціонування впродовж останніх років значно активізувалося.

Проблеми підвищення ефективності банківської діяльності досліджували багато зарубіжних і вітчизняних вчених і пратиків, зокрема П. Роуз, К. Редхерд, К.Е. Раєвський, З.Г. Ширінська, А.О. Мороз, Л.О. Примостка, О.А. Ющенка, .

Питанням фінансової глобалізації та місця й ролі банків у цих процесах присвятили такі іноземні вчені, як Дж. Маршал, Ж. Герар, Р. Ринутро, В. Ханкель. Серед вітчизняних дослідників слід назвати О. Барановського, О. Гаврилюка, В. Гейця, В. Козюка, М. Савлука, О. Рогача.

Процес формування ефективної банківської системи в Україні — доволі непросте завдання, яке має низку своїх особливостей. Банки об'єктивно перебувають у центрі багатьох суперечливих, кризових та складно прогнозованих явищ, притаманних передусім економіці перехідного періоду. Водночас саме стрімкий розвиток українських банків став основою формування повноцінних ринкових відносин та сукупності базових елементів, пов'язаних із рухом фінансових ресурсів, без яких функціонування ринкового господарства неможливе.

Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування головних проблем розвитку банківської системи України та обґрунтування шляхів їх розв’язання на основі передового зарубіжного досвіду.

Відповідно до мети дослідження було поставлено наступні завдання:

- дослідити структуру банківського сектору , визначити його передумови (механізми запуску), структуру, фактори

- проаналізувати мотиви і тенденції присутності іноземного капіталу в банківському секторі України з позицій можливих ризиків для фінансової стабілізації й необхідності розроблення адекватного інструментарію регулювання його присутності;

- узагальнити зарубіжний досвід регулювання ефективності банків та нагляду за ними;

- оцінити ефективність банківських операцій на прикладі АТ «ІНДЕКС- БАНК»;

- визначити основні напрямки та конкретні заходи щодо підвищення ефективності функціонування банківського сектору в цілому та АТ «ІНДЕКС- БАНК» зокрема.

Предметом дослідження виступають принципи і механізми ефективної діяльності банків, які апробовані іноземною практикою банківського бізнесу.

Об’єкт дослідження – банківська діяльність АТ «ІНДЕКС- БАНК» та інструменти управління її ефективністю.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод і системний підхід до вивчення умов і можливостей розвитку банківського сектору. Для дослідження стану діяльності комерційних банків використані різноманітні методи, серед яких метод аналізу і синтезу, статистичні, економіко-математичні, техніко-економічні методи.

Дослідження фактичної структури і стану діяльності АТ «ІНДЕКС- БАНК» ґрунтується, в першу чергу, на даних їх форм звітності № 302.07 та № 316.09, які надаються в державне управління Національного банку України та зведені дані по Україні. Важливе значення в процесі дослідження надавалось окремим положенням Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних документів НБУ. В дослідженні також використані теоретичні і практичні досягнення в банківській сфері України та економічно розвинутих країн світу.


Розділ 1. Теоретичні основи ефективної банківської діяльності в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу

1.1 Принципи побудови та умови ефективної діяльності банківської системи України

Забезпечення високої ефективності вітчизняних банків важливе завдання сучасного етапу розвитку банківської системи України та необхідна умова її подальшого зміцнення як стратегічної складової національної економіки.

Забезпечення високої ефективності вітчизняних банків важливе завдання сучасного етапу розвитку банківської системи України та необхідна умова її подальшого зміцнення як стратегічної складової національної економіки. Вивчення цієї проблеми особливо важливе, адже держава вирішує завдання Інтеграції у світовий фінансовий ринок, для входження в який необхідно створити конкурентоспроможну Інфраструктуру фінансових послуг.

Україна послідовно реалізує стратегію вступу до Євросоюзу і Світової організації торгівлі (COT) та вирішує складні проблеми інтеграції до світового фінансового ринку. 3 огляду як на зовнішні, так і на внутрішні фактори особливої актуальності набуває проблема створення умов стійкого зростання національної економіки га розвитку фінансового і банківського секторів. Інтеграція України в міжнародний фінансовий ринок спонукає до прискореного розвитку вітчизняного фінансового ринку за необхідності підтримки пріоритетності національних інтересів на світовому фінансовому ринку та збереження політичного й економічного суверенітету держави. Успішне функціонування фінансового ринку значного мірою залежатиме від його здатності оперативно та ефективно адаптуватися до європейської бізнес-моделі.

Банківська система - організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємозв'язку, яка існує в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період Залежно від впорядкованості банків, відповідно до діючого банківського законодавства розрізняють два основних типи побудови банківської системи:

• однорівнева банківська система;

• дворівнева банківська система .

Однорівнева банківська система передбачає горизонтальні зв'язки між банками, універсалізацію їх операцій та функцій. Усі банки, що діють у країні (включаючи й центральні банки), перебувають на одній ієрархічній сходинці, виконують аналогічні функції з кредитно-розрахункового обслуговування клієнтури. Такий принцип побудови банківської системи характерний для економічно слаборозвинених країн, а також для країн з тоталітарним, адміністративно-командним режимом управління.

Дворівнева банківська система, яка характерна для країн з ринковою економікою, складається з двох рівнів:

Верхній рівень - центральні (емісійні) банки, які є банками в повному значенні цього слова лише для двох категорій клієнтів: банківських інститутів та урядових структур.

Нижній рівень - комерційні банки, клієнтами яких є підприємства, організації, населення.


Рис. 1.1 Структура банківської системи України