Смекни!
smekni.com

Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду (стр. 14 из 26)

Загальний обсяг зобов’язань Банку станом на 01.01.2007 року склав 2 028 971 тис. грн., збільшившись порівняно з 2005 роком в 2 рази. Обсяги клієнтських коштів зросли в 2.2 рази і досягли 1 700 250 тис. грн. За 2006 рік обсяг балансового капіталу банку зріс в 1.6 рази і склав на 01.01.2007 року 186 358 тис. грн.

В 2006 році банк отримав чистий прибуток в сумі 16 401 тис. грн., порівняно з 2005 роком він збільшився на 9 222 тис. грн. або в 2.3 рази.

Операційний дохід за 2006 рік склав 159 519 тис.грн. В структурі операційного доходу обсяг чистого процентного доходу склав 23 745 тис. грн., чистого непроцентного доходу - 135 774 тис.грн.

На кінець 2006 року персонал Банку складався з 2 997 осіб, тобто приріст порівняно з 2005 роком становив 59 %, переважно завдяки розвитку філіальній мережі.

Рис. 2.1 Динаміка росту чисельності персоналу

Середній вік співробітників Банку становить 34 роки. За минулий рік персонал головного банку «помолодшав» на 11 %: на сьогодні тут працюють близько 60 % співробітників віком до 35 років.

Кадрова політика спрямована на те, щоб професіоналізм, досягнення стабільно високих результатів та дотримання корпоративних цінностей Банку були необхідною умовою та гарантією кар’єрного росту співробітників.

Банк приділяє значну увагу навчанню та підвищенню кваліфікації своїх співробітників. Створено учбовий центр, систематично проводяться внутрішні тренінг-семінари для спеціалістів філіальної мережі. Спеціалісти Банку відвідують відкриті тренінги та семінари, на яких набувають знань з передових технологій та отримують найактуальнішу інформацію.

Банк прагне створити ефективну систему загального винагородження, мета якої – залучення, утримання та мотивація співробітників, чия кваліфікація і результативність роботи забезпечать досягнення Банком запланованих бізнес-показників з мінімальними витратами. За 2006 рік фонд оплати праці порівняно з 2005 роком збільшився на 52 %.

Банк має намір і надалі розвивати свою корпоративну культуру у такий спосіб, щоб якість та ефективність праці на робочому місці стали основною цінністю та предметом гордості кожного співробітника Банку.

Серед контрагентів, банк співпрацює з підприємствами промислового та виробничого секторів економіки, сільського господарства, торгівлі та громадського харчування, страхування, будівництва, транспорту, зв'язку та інших секторів економіки країни.

Високі темпи розвитку Банку в 2006 році дали йому можливість зайняти гідну конкурентну позицію за основними фінансовими показниками серед двадцятки банків-лідерів. У межах заходів з орієнтування на клієнтів впроваджено систему маркетингу. Кількість клієнтів – юридичних осіб досягла 14 тисяч, разом з тим кількість клієнтів – фізичних осіб перевищила 120 тисяч.

Банк є учасником:

Асоціацій:

- Асоціація українських банків;

- Асоціація «Південноукраїнська торговельно-інформаційна система»;

- Українська Міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЄМА».

Інших об’єднань:

- S.W.I.F.T.;

- REUTERS;

- Платіжна система VISA Іnternational;

- Платіжна система MasterCard Іnternational;

- Платіжна система Western Union;

- Платіжна система «Золотая Корона»;

- Українська міжбанківська валютна біржа;

- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Банк продовжує активно розробляти нові продукти. На фінансовому ринку з’явилися такі унікальні пропозиції, як «Бізнес-ЛІНІЯ ТМ», Пенсійна програма. АТ «ІНДЕКС-БАНК» у 2006 році став розрахунковим банком платіжної системи «Золотая Корона» в Україні й отримав можливість залучати до роботи інші українські банки як банки-агенти за операціями з картками «Золотая Корона».

2.3 Оцінка фінансової діяльності АТ «ІНДЕКС-БАНК»

Забезпечення фінансової стабільності Банку досягається шляхом виваженого оперативного управління фінансовою діяльністю Банку та інвестуванням коштів акціонерів у статутний фонд.

У звітному році Банк провів емісію акцій на суму 50 млн. грн. і збільшив свій акціонерний капітал до 150 млн. грн.

У цілому обсяг балансового капіталу Банку за 2006 рік збільшився в 1,6 рази і на кінець року становив 186,4 млн. грн. Протягом усього року Банк дотримувався нормативів НБУ щодо адекватності капіталу.

У 2006 році Банк продовжує нарощувати статутний капітал. Завершено дванадцяту емісію акцій Банку на суму 50 млн. грн. Зростання капіталу в поточному році дозволить створити стійку базу для подальшого розвитку кредитно-інвестиційних операцій та розширення філіальної мережі.

Фінансовий результат

ІНДЕКС-БАНК успішно завершив 2006 рік з чистим прибутком у сумі 16,4 млн. грн., що майже у 2,3 рази перевищує показник минулого року – 7,2 млн. грн.

Операційний дохід Банку зріс у 1,9 рази – до 159,5 млн. грн.

Чисті процентні доходи за рік становили 23,7 млн. грн. У структурі процентних доходів, загальний обсяг яких становив 192,9 млн. грн., найбільшу вагу мають доходи за кредитами клієнтів – 181,3 млн. грн., від операцій з цінними паперами – 7,3 млн. грн., від коштів, розміщених в інших банках, – 4,3 млн. грн. У структурі процентних витрат, загальний обсяг яких становив 169,1 млн. грн., найбільшу вагу мають витрати за строковими коштами клієнтів – 149,5 млн. грн., або 88,3 % від загального обсягу.

Таблиця 2.7.

Виконання нормативних значень банком

Основні обов'язкові нормативні значення Фактичне значення Нормативне значення
Регулятивний капітал (H1) 221 231 тис.грн. 5 500 тис.євро
Адекватність регулятивного капіталу (H2) 13.63% не менше 10%
Адекватність основного капіталу (H3) 6.10% не менше 4%
Миттєва ліквідність (H4) 154.17% не менше 20%
Поточна ліквідність (H5) 118.95% не менше 40%
Короткострокова ліквідність (H6) 70.53% не менше 20%

Чистий непроцентний дохід за рік становив 135,7 млн. грн., у якому чистий комісійний дохід – 34,5 млн. грн., чистий торговельний дохід – 91,8 млн. грн., інший дохід – 9,4 млн. грн.

Темпи приросту операційного доходу випереджали темпи приросту операційних витрат Банку. Збільшення операційних витрат Банку в 1,5 рази (до 110,8 млн. грн.) пов’язано з подальшим розширенням мережі та зростанням чисельності персоналу Банку протягом 2006 року.

У цілому високого фінансового результату вдалося досягти завдяки збільшенню обсягів активних операцій Банку, значному зростанню непроцентних доходів та підвищенню ефективності роботи філіальної мережі. Рентабельність активів зросла з 0,6 % у 2005 році до 0,7 % у звітному році, рентабельність капіталу – з 6,0 % до 8,8 % відповідно.

У 2006 році Банк зміцнив свої високі позиції на фінансових ринках та забезпечив суттєве поліпшення результатів діяльності. Об’єктивним показником упевненого розвитку Банку є зростання чистих активів випереджальними темпами, швидше, ніж у цілому в банківській системі України (93 % проти 63 %). За рік чисті активи Банку зросли на 1 065 млн. грн. порівняно з 2005 роком і становили 2 215 млн. грн.

На кінець 2006 року, за інформацією Асоціації українських банків, АТ «ІНДЕКС-БАНК» посідає 20-те місце за обсягом чистих активів серед банків України. За рік місце Банку за цим показником змістилося вгору на чотири позиції, а частка Банку на банківському ринку зросла на 0,17 % і досягла значення 1,13 %.

Протягом 2006 року Банк покращив свої позиції та підвищив свою ринкову частку і за іншими показниками діяльності, зокрема кредитно-інвестиційним портфелем (17 місце проти 25 на початку року). При цьому ринкова частка Банку збільшилася на 0,24 % і становить 1,16 %.

У 2006 році кредитування розвивалося більш високими темпами, ніж у попередньому. Кредитний портфель Банку за вирахуванням сформованих резервів (52 млн грн.) зріс більше ніж удвічі і досяг 1 393 млн. грн. Портфель цінних паперів збільшився в 2,2 рази і становив на кінець року 98,3 млн. грн.

Обсяг наданих іншим банкам міжбанківських кредитів та депозитів збільшився за рік у 1,6 рази і нараховував на 1 січня 2006 року 238,3 млн. грн.

Високоліквідні активи Банку (залишки коштів у касі, на кореспондентських рахунках у НБУ та інших банках) зросли за 2006 рік на 77 % і становили на кінець року 180,2 млн. грн.

Розвиток кредитної діяльності у 2006 році базувався на відповідному нарощуванні клієнтської бази Банку. Залишки коштів клієнтів Банку збільшилися за рік у 2,2 рази і досягли 1 778 млн. грн. Основним джерелом нарощування ресурсної бази стали депозити клієнтів Банку, питома вага яких у всіх залучених коштах клієнтів становить 85,6 %, що дозволяє нарощувати кредитні кошти без негативного впливу на ліквідність Банку.

Банк дотримується нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України, забезпечує необхідний обов’язковий резерв коштів на кореспондентському рахунку в НБУ.

Провідне міжнародне рейтингове агентство Moody’s з обслуговування інвесторів у жовтні 2005 року надало АТ «ІНДЕКС-БАНК» (а в серпні 2006 року підтвердило) рейтинг B2/NP для депозитів в іноземній валюті та рейтинг E + з фінансової міцності (FSR). Прогноз за всіма рейтингами стабільний.