Смекни!
smekni.com

Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду (стр. 26 из 26)

103. Правила торгівлі в розстрочку: Затв. постановою КМУ від 1.07.1998. № 997.

104. Про соціально-економічне становище України // Державний комітет статистики України, січень 2005 р. – К, 102 с.

105. Роуз П.С. Банковский менеджмент: предоставление банковских услуг / Пер. с англ. – М.: Дело Лтд., 1995. – 768 с.

106. Руководство по кредитному менеджменту: Пер с англ. / Под ред. Б. Эдвардса. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 464 с.

107. Рябченко Л.И. Ипотечного кредитование: проблемы и перспективы развития // Деньги и кредит. – 2006. - № 3. – С. 53-57.

108. Савлук М. Що заважає банкам кредитувати реальну економіку // Вісник НБУ. — 1999. — №12. - С. 24-26.

109. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 288 с.

110. Савченко Т. Практика трансфертного ціноутворення в банках України // Вісник НБУ, лютий (№2), 2007, С.26-31

111. Сало І.В. Фінансово-кредитна система України та перспективи її розвитку. – К.: Наукова думка, 1995. – 178 с.

112. Самойлов Ю К.//Кредит як стимулятор економіки/Все про бухгалтерський облік. 2004 р. №108 ст.22-24.

113. Семененко Б.А. Теоретические и практические вопросы экспертной оценки. – Сумы: Инициатива, 2003. – 128 с.

114. Сироватка С. З милим рай і в кредит: Уряд змінив правила надання позик на житло для молоді // День. – 2004. – № 103. – С. 4.

115. Смовженко Т., Другов О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект. // Вісник НБУ, листопад 2005, С.34-37

116. Соколик М. Денежные доходы и расходы населения: тенденция и структура // Экономика Украины. – 2006.– №.5 – С. 21-30.

117. Соложенцев Е.Д., Карасев В.В. О методике количественной оценки кредитного риска физических лиц // Деньги и кредит. - 2004. – № 2. – С. 76-79.

118. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребений Н.І., Міщенко В.І. Грошово-кредитна політика в Україні. – К.: "Знання", 2002. – 305 с.

119. Сусиденко В. Практические аспекты обеспечения принципов банковского кредитования // Экономика Украины. – 2005. – № 7. – С. 24-29.

120. Уманців Ю. Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки // Вісник НБУ, жовтень 2006, С. 60-65

121. Уманців Ю.М. Банківська система України в умовах глобалізації світового фінансового простору // Фінанси України, №12, 2006, С.88-100

122. Чайковська Я. Напрямки вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальника комерційного банку// Банківська справа 2000 р. №5.

123. Чайковська Я.Н. Методи банківського кредитування, порівняння зарубіжного досвіду і вітчизняної практики // Вісник ТАНГ.2001 №18. частина 2. ст.175-178.

124. Чуб П.К. Нетрадиційний підхід управління кредитним портфелем комерційного банку (практика)//Ринок цінних паперів України 2003 р.№7-8

125. Шевченко Р.І. Кредитування і контроль. Навчальний посібник // КНЕУ 2004 р.

126. Шелудько Н.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми і наслідки // Фінанси України, №7, 2006, С.79-83

127. Юргелевич С. Основні принципи іпотеки та іпотечне кредитування // Вісник НБУ. – 2006. – № 1. – С. 33-35.


Додатки